Príklad: Výpočet výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

Kategórie

Obec/mesto má vo svojom VZN stanovenú výšku príspevku v MŠ, ktorou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov. Chcela by som vedieť, akým spôsobom stanovuje obec výšku mesačného príspevku. Stanovuje ju obec len tak podľa svojho uváženia alebo existuje nejaký postup prípadne vzorec, ako sa k tejto sume dopočítala?

Odpoveď: 

Vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu (§ 28 školského zákona), okrem MŠ pri zdravotníckych zariadeniach.

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve (t. j. okresným úradom v sídle kraja) prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou určí výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením (§ 28 ods. 5 školského zákona); tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi ; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výšku príspevku stanovuje vo VZN obec. Predpokladáme, že vychádza z miestnych pomerov, z nákladovosti MŠ a z objemu finančných prostriedkov, ktoré dáva na MŠ z vlastných zdrojov. Jednoducho povedané, keď sú vysoké náklady na prevádzkovanie MŠ a zriaďovateľ ich nedokáže vyfinancovať z vlastných príjmov, potom pristúpi k určeniu poplatku, ktorým dofinancuje rozdiel v nevykrytých nákladoch.