Príklad: Výročná správa

Kategórie

Výročnú správu robí iba organizácia, ktorá má povinnosť auditu?

Odpoveď:

Výročnú správu vypracuje a zverejní:

  1. NÚJ, ktorá má povinnosť auditu
  2. Podľa hmotno-právneho predpisu:
Nezisková účtovná jednotkaOverenie účtovnej závierky audítoromOverenie výročnej správy audítoromUloženie výročnej správy
Nadácia15. júl15. júl15. júl
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby15. júl15. júl15. júl
Neinvestičný fond15. júl15. júl15. júl
Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb15. júl15. júl15. júl
Prijímateľ podielu zaplatenej danedo 1 rokado 1 rokado 1 roka
Športová organizácia31. júl31. júl31. júl
Verejná vysoká školaraz za 4 roky do 31. júlaraz za 4 roky do 31. júla31. Júl
Verejná výskumná inštitúciaraz za 4 roky do 31. júlaraz za 4 roky do 31. júla31. Júl