Príklad: Vysporiadanie nerozdeleného zisku z minulých rokov

Kategórie

Ako vysporiadať nerozdelený zisk z minulých rokov (organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť)? Je možné ho použiť na činnosť NO, preúčtovať do fondu (akého),… ?  Ako dlho sa môžu kumulovať financie na účte nerozdeleného zisku?

Odpoveď:

Nerozdelený zisk z minulých rokov môže ostať na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Iba v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby je obmedzenie v súlade s  § 19 zákona č. 213/1997 Z. z. Správna rada rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

428 / 42x – účet fondu si nezisková organizácia ustanoví, buď vo svojom internom predpise, na aký účel chcel zisk použiť, alebo ad hoc rozhodnú samosprávne orgány. Napríklad správna rada rozhodne o použití fondu vytvorenom z výsledku hospodárenia.

Použitie fondu:

  • prevádzkové náklady 5xx / 3xx, 2xx a súčasne sa účtuje v rovnakej sume použitie fondu 42x / 656.
  • obstaranie dlhodobého majetku 04x / 321; 02x / 042, a súčasne použitie fondu 42x / 384. V časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov 551 / 07x, 08x sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období 384 / 656.