Príklad: Vzdelávacie poukazy a normatív

Kategórie

Sme cirkevná škola. Ak nevyčerpeme finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a normatív do konca roka, môžeme si ich presunúť na ďalší rok a použiť aj na odvody do poisťovní alebo len prevádzkové náklady? Akú časť zo vzdelávacích poukazov si môžeme presunúť, financie pridelené na 9-12/2020?

Odpoveď:

Využijem ustanovenie § 8 (Výdavky ŠR) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V tomto ustanovení sa hovorí: „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.