Príklad: Webinár a DPH

Kategórie

Nezisková organizácia chce zorganizovať platený webinár, ktorý by si objednala nezisková organizácia z ČR (obe neziskové organizácie sú neplatiteľmi DPH). Týka sa ich nejakým spôsobom registrácia pre účely DPH podľa § 7a?

Odpoveď:

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Práve princíp neziskovosti odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov.
Neziskové organizácie na jednej strane poskytujú všeobecne prospešné služby, na druhej strane môžu tiež podnikať. Z hľadiska DPH akékoľvek podnikanie neziskových organizácií je činnosť, ktorá je predmetom zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Pri posudzovaní obratu na účely registrácie pre DPH všetky výnosy (príjmy) dosiahnuté z podnikania neziskových organizácií (z dodávaných tovarov a služieb) ovplyvňujú jeho výšku, okrem prípadných výnosov (príjmov) dosiahnutých v rámci podnikania z dodávaných tovarov a služieb podľa § 28 až § 36 zákona o DPH, ktoré sú oslobodené od dane.

Pre správne určenie registrácie DPH je potrebné vedieť, či nezisková organizácia má vykonávanie vzdelávacích aktivít v rámci svojej hlavnej činnosti alebo nie.

Školenie nie je organizované pre širokú verejnosť, ale pre neziskovú organizáciu. Miesto dodania služby sa preto neurčí podľa výnimky definovanej v § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ale podľa všeobecného ustanovenia, a to § 15 zákona o DPH.

Ustanovenie § 7a zákona o DPH podmieňuje registráciu v prípade, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, t. j. nezisková organizácia by musela objednať školenie na účely svojej zdaňovanej činnosti.
Predpokladám, že česká nezisková organizácia je v postavení zdaniteľnej osoby, lebo v ČR je od dane oslobodené iba vzdelávanie pre školopovinné deti. V zmysle uvedeného, ak by slovenská nezisková organizácia, ktorá nemá vzdelávanie ako hlavnú činnosť, poskytovala vzdelávaciu činnosť pre zdaniteľnú osobu v ČR, mala by sa registrovať podľa § 7a ZDPH.
Registrácie pre daň a pridelenie identifikačného čísla DPH sú teda potrebné v prípade, že
• ide o služby s miestom dodania podľa § 15 ods.1 zákona o DPH,
• daňová povinnosť je prenesená na príjemcu služby, zdaniteľnú osobu usadenú v členskom štáte inom, ako je členský štát, v ktorom je usadený poskytovateľ služby, a
• služby sa uvádzajú v súhrnnom výkaze (hodnota služby a identifikačné číslo DPH príjemcu služby).

Ak by nezisková organizácia nebola v postavení zdaniteľnej osoby a vykonávala by vzdelávaciu činnosť pre neziskovú organizáciu v rovnakom postavení nezdaniteľnej osoby, nemusela by sa registrovať podľa § 7a ZDPH.