Príklad (ž): Kalkulačný vzorec na náklady energie v školskej jedálni

Kategórie

Školskú jedáleň sme si vyčlenili z objektu školy (súčasť budovy). Chceli by sme tu rovno účtovať náklady na energie, keďže máme merače a lepšie by sa to robilo v aktuálnom čase ako na konci roka. Poprosili by sme o zaslanie alebo aspoň o metodiku kalkulačného vzorca, podľa ktorého je v pláne preúčtovať náklady objektu na náklady činností – tzn. či bude možné vyňať len tie náklady objektu, ktoré by ostali mimo časti ŠJ.

Odpoveď:

Na preúčtovanie nákladov prevádzky objektov súvisiacich so službami budeme používať účty vnútroorganizačného (manažérskeho) účtovníctva – 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb (prvok OŠ 9xx) a 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (prvok OŠ 5xxyzz).

Čo sa týka otázky na metodiku kalkulačného vzorca, neviem, čo konkrétne chcete. Pretože kalkulácie sa zostavujú v jednotlivých položkách priamych a nepriamych nákladov, ktoré tvoria kalkulačný vzorec. Ak už máte skúsenosti a hlavne výsledky pre zostavenie kalkulačného vzorca, môžete ich použiť z roku 2020. Nič vám v tom nebráni, pretože od 1. 1. 2022 všetky ÚJ budú používať jednotnú metodiku predbežnej kalkulácie (zostavuje sa na začiatku účtovného obdobia a vychádza z predchádzajúceho obdobia) a výslednou kalkuláciou po skončení sledovaného účtovného obdobia. Rozdiely medzi predbežnou a výslednou kalkuláciou sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Pre ilustráciu, je to podobne ako pri stanovení koeficienta DPH, kde podľa zákona sa k 1. 1. nastaví koeficient DPH vypočítaný z predchádzajúceho obdobia. Používa sa celý rok a v poslednom zdaňovacom období sa prepočíta za obdobie od 1. 1. do 31. 12. a rozdiel sa zaúčtuje. V nasledujúcom období je nastavený nový koeficient.

Ak máte predbežné kalkulácie, môžete začať účtovať od 1. 1. podľa predbežnej kalkulácie.