Kategórie

Aké je zatriedenie podľa nákladových stredísk:

  1. Mzdové a ostatné náklady na upratovačku, školníka a vrátničku školy účtujem na prvok OŠ 901 (máme len 1 objekt areál školy)?
  2. Náklady na prevádzku budovy, všetky energie, vodné stočné, opravy, odpisy, služby ako ochrana majetku dám na prvok OŠ 901?
  3. Mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov (učitelia, zástupcovia, sekretárka, účtovníčka) dám na prvok 502101? Alebo to rozdelím na pedagogických (učitelia) 502101 a nepedagogických (sekretárka, hospodárka, účtovníčka) na 599?
  4. Mzdové náklady na pracovníkov výdajne ŠJ na 52203?
  5. Mzdové náklady na pracovníkov jazykovej školy na OŠ 50501?
  6. Nákup kancelárskych potrieb (papier), nákup disku na ukladanie dát a pod. dám na prvok OŠ 5021?
  7. Nákup čistiacich potrieb dám na prvok OŠ 599?

Odpoveď:

Ad 1) 

Áno, ak máte len jeden objekt areál školy, všetky náklady súvisiace s prevádzkou školy, teda aj osobné náklady účtujete na OŠ 901.

Ad 2) 

Áno – pozri odpoveď v bode 1.

Ad 3) 

Mzdové náklady súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, teda pedagogickí a odborní pracovníci sa účtujú na prvok OŠ 502101

Mzdové náklady nepedagogických zamestnancov sa účtujú na prvok OŠ 599. Odporúčam rozčleniť napr. 59991 – osobné náklady a 59992 – Ostatné režijné a spoločné náklady z dôvodu štatistického vykazovania.

Ad 4) 

Stačí použiť prvok OŠ 522, alebo rozčleniť osobné náklady a ostatné náklady na prevádzku výdajne stravy na OŠ 52291 a 52299 obdobne, ako pri otázke č. 3.

Ad 5)

Ak ide o pedagogických zamestnancov jazykovej školy, potom je potrebné použiť prvok 5051 – jazyková škola – hlavný výchovno-vzdelávací proces.

Ad 6)

Áno, ak súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

Ad 7)

Áno.