Kategórie

Sme SOŠ Pedagogická ktorej súčasťou je škol. internát a škol. jedáleň. Ako organizácia máme zriadenú podnikateľskú činnosť na stravovanie a ubytovanie – sme platcami DPH. V školskej jedálni sa stravujú naše študentky, naši zamestnanci (pedagogický aj nepedagogický), tiež žiaci miestneho gymnázia, zamestnanci miestneho gymnázia (pedagogický aj nepedagogický) a cudzí stravníci (dôchodcovia) z nášho mesta. Do 31. 12. 2020 (RO) sa všetci stravníci stravovali v školskej jedálni systémom: cena stravného lístka = náklad na potraviny + réžia. Od 1. 1. 2021 (PO) nastáva zmena? Za akú cenu sa budú stravovať naši zamestnanci, zamestnanci miestneho gymnázia, cudzí stravníci? V zriaďovacej listine sa píše: Základné poslanie a predmet činnosti – Príprava, výdaj, konzumácia jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Bude musieť niekto z uvedených stravníkov platiť aj DPH? Ak áno, tak kto? PČ využívame na organizovanie stužkových slávností, svadieb, karov, letné tábory …úhrady sú realizované cez e-kasu, prípadne cez faktúry.

Odpoveď:

Ak ste boli platiteľmi DPH aj v minulosti, tak už aj v predchádzajúcom období ste mali odvádzať DPH zo stravy poskytnutej zamestnancom aj cudzím ľuďom. To nie je “novinka” roka 2021. Oslobodené od DPH je len dodanie stravy študentom, či už z vašej školy alebo inej školy, keďže sa chápe, že je to činnosť, ktorá je úzko spojená so vzdelávacími službami, ktoré zákon o DPH oslobodil. Je to pre vás určite komplikácia, pretože aj uplatnenie DPH na vstupe musíte prispôsobiť tejto skutočnosti (pravdepodobne využitie koeficientu). Ešte chceme pripomenúť, že to isté sa týka aj ubytovania.