Kategórie

Príspevková organizácia zriadená VÚC nemá podnikateľskú činnosť a účtuje v podvojnom účtovníctve.

Je povinná tvoriť a účtovať rezervy na odstupné, odchodné, pri životných jubileách (zamestnanecké požitky)? Alebo stačí určiť vo vnútornom predpise, že rezervy nevytvára?

Odpoveď:

Aj napriek tomu, že príspevková organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť, rezervy na odchodné a iné zamestnanecké pôžitky, ako aj na nevyfakturované tovary a služby a na prebiehajúce a hroziace súdne spory, je povinná vytvárať.

Nevytvorí rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky a náklady na sociálne a zdravotné poistenie s tým súvisiace.

Účtovanie tvorby a použitia rezerv si stanoví vo vnútornej smernici, ktorá môže obsahovať aj vymedzenie zodpovednosti útvarov organizácie a podkladov pre identifikáciu rezerv a stanovenie ich výšky.

Bližšie informácie sú v Metodickom usmernení MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy.