Príklad (ž): Účtovanie nákladov týkajúcich sa vedúcej školskej jedálne

Kategórie

Pri účtovaní nákladov, ktoré sa týkajú vedúcej školskej jedálne (napr. jej osobné náklady, náklady na školenie, pracovnú cestu a pod.), použije účtovníčka prvok OŠ 521? V spojení s akou štvrtou pozíciou? 5211? Alebo vzhľadom k tomu, že ide o vedúcu, použije prvok 591?

Odpoveď: 

Je na výbere účtovnej jednotky (ÚJ), či pri tvorbe číselníka OŠ pre školskú jedáleň použije 4. pozíciu. Rozhodne náklady vedúcej školskej jedálne sa účtujú na OŠ 521 – Školská jedáleň, nie na prvok 591. Môže si vytvoriť nasledujúce prvky OŠ v ŠJ pre vlastnú potrebu, kde použije 4. pozíciu pre kalkulačný vzorec stravnej jednotky.

Prvok OŠ 591 – Riadenie, správa SOŠ sa používa pri účtovaní nákladov spojených s riadiacimi procesmi:

  • osobné náklady riaditeľa školy,
  • cestovné náklady riaditeľa z titulu výkonu a členov školskej rady,
  • propagácia školy,
  • reprezentačné.