Príklad (ž): Zmluvy na dobu určitú/neurčitú

Kategórie

Je možné uzatvárať zmluvy na dobu neurčitú (napr. zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby) alebo všetky zmluvy musia byť uzatvorené na dobu určitú? Ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, aká sa uvedie hodnota zmluvy v CRZ?

Odpoveď:

Z otázky nie je zrejmé, akú „Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby“ má pýtajúci sa na mysli, či ide o zmluvu zadávanú v režime zákona o verejnom obstarávaní alebo o zmluvu zadávanú podľa osobitnej právnej úpravy.

Zmluvy, ktoré uzatvára verejný obstarávateľ a ktorých predmetom je obstaranie tovarov, služieb alebo stavebných prác, nemôžu byť uzatvárané na dobu neurčitú, ale musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní obstarané na určité časové obdobie. Napr. pri rámcových dohodách zákon o verejnom obstarávaní ustanovuje aj maximálne doby trvania takýchto dohôd.

Zmluvami, ktorých predmetom je opakovaná činnosť, sú napr. zmluvy na poskytovanie upratovacích služieb, dodávanie potravín, zaistenie požiarnej ochrany, strážnej služby a pod.