Príklad: ZCŠ – vyplatenie a účtovanie miezd za december 2023

Kategórie

ZŠ cirkevná nemá depozitný účet, kam by presunula finančné prostriedky na mzdy. Ako má postupovať pri mzdách za mesiac 12/2023, ktoré majú byť vyplatené v januári 2024? Je možné mzdy za december zúčtovať a vyplatiť na konci decembra?

Odpoveď:

Normatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠ (prenesené kompetencie) môže ZŠ použiť do 31. 3. nasledujúceho roka. Čo sa týka miezd a odvodov za 12/2023, náklady sú zaúčtované v roku 2023, ale uhradiť ich môže v 1/2024.

Transfer z obce, mesta, VÚC na úhradu normatívov na školské zariadenia (originálne kompetencie) sú zúčtované do konca roka v závislosti od uzavretej zmluvy obce, mesta, VÚC s cirkevnou, resp. súkromnou školou, školským zariadením.

V prípade pochybností je možné dať dotaz na správcu rozpočtovej kapitoly samosprávy.