Príklad: Zdaňovanie príležitostného príjmu

Kategórie

Počas predchádzajúceho kalendárneho roka fyzická osoba predala hodnotný obraz, kde dostala informáciu, že príležitostný predaj umenia je oslobodený od zdanenia. Je toto tvrdenie pravdivé, alebo akým spôsobom sa zdaňuje takýto príjem?

Odpoveď:

Príjem z predaja hnuteľnej veci u fyzickej osoby podlieha zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v nadväznosti nato, či uvedená hnuteľná vec je (bola) alebo nie je zaradená do obchodného majetku daňovníka. Podmienky oslobodenia alebo zdanenia príjmu z predaja hnuteľnej veci upravuje § 9 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá:

– je alebo bola zaradená do obchodného majetku –podlieha zdaneniu a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,

– nie je a ani nebola zaradená do obchodného majetku – príjem z predaja je oslobodený od zdanenia v plnej výške bez ohľadu na dobu vlastníctva tejto hnuteľnej veci.

Ak vychádzame z predpokladu, že fyzická osoba obraz nezaradila do obchodného majetku, tak príjem z predaja obrazu je oslobodený od dane z príjmov, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.