Príklad: Zrážková daň – prenajaté vozidlo zo zahraničia

Kategórie

Platí sa zrážková daň pri prenájme motorového vozidla zo zahraničia?

Odpoveď:

V súlade s § 16 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) príjem z nájomného alebo príjem plynúci z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území SR sa považuje za príjem zo zdroja na území SR, ak plynie daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo od stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou. Hnuteľnou vecou umiestnenou na území SR sú aj motorové vozidlá a ostatné dopravné zariadenia uvedené v prílohe č. 1 ZDP využívané rezidentom SR alebo stálou prevádzkarňou nerezidenta SR v medzinárodnej doprave. Predpokladám, že ide o operatívny prenájom hnuteľných vecí.

V prípade operatívneho prenájmu hnuteľných vecí je potrebné rozlišovať či ide o príjem vyplácajúci sa daňovníkovi nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) ZDP alebo nie. Ak sa takýto príjem vypláca daňovníkovi nespolupracujúceho štátu príjem sa zdaňuje daňou vybranou zrážkou vo výške 35 %. V prípade zmluvných štátov vo väčšine prípadov spadá príjem z nájmu pod článok „Licenčné poplatky“ a na území SR sa zdaňuje daňou vyberanou zrážkou vo výške sadzby 19 %, pričom výška sadzby dane pri daňovníkoch zmluvných štátov závisí od príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka v súlade s ustanovením § 43 ods. 10 ZDP. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto skutočnosť je podľa § 43 ods. 11 ZDP platiteľ dane súčasne povinný oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy.