Príklad: Zrážková daň – zmluvy

Kategórie

Podliehajú zrážkovej dani všetky druhy zmlúv? Všade sa spomínajú zmluvy podľa autorského zákona. Na tie sa vzťahuje aj oznamovacia povinnosť. Bola podpísaná zmluva o dielo, kde predmetom bol preklad knihy do slovenského jazyka, čiže výsledkom bola kniha v slovenskom jazyku. Táto zmluva sa riadi podľa Občianskeho zákonníka. Podlieha aj táto zmluva zrážkovej dani?

Odpoveď:

Prekladateľská činnosť podlieha osobitnému predpisu, a to zákonu č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Príjmy prekladateľov v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch patria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. c) ZDP.

Preklad poézie, prózy, odbornej literatúry, dramatických diel, hudobno-dramatických diel, scenárov, dialógov audiovizuálneho diela a pod. sa považuje za výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti t. j. autorské dielo v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

V prípade vytvorenia autorského diela – prekladu knihy do slovenského jazyka, by ste mali mať uzatvorenú zmluvu s autorom alebo prekladateľskou agentúrou podľa autorského zákona.

Z príjmov z vytvorenia diela podľa autorského zákona sa vyberie daň zrážkou, ak daňovník neuplatní § 43 ods. 14 ZDP.
V zmysle uvedeného ustanovenie sa daň zrážkou z autorského diela nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.

Pokiaľ nie ste prekladateľom podľa osobitného predpisu a prekladáte rôzne texty z cudzieho jazyka, vaše príjmy by sa zaradili do § 8 ods. 5 ZDP.

V praxi sa často uzatvárajú aj zmluvy o dielo podľa § 631 – § 634 Občianskeho zákonníka za dielo vytvorené autorom – autorský honorár. Tieto zmluvy spravidla obsahujú aj ustanovenia podľa Autorského zákona.
Keďže predmetom zmluvy je výplata autorského honoráru za zhotovenie diela v súlade s autorským zákonom, ide o príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou pri výplate, okrem prípadu, že autor má dojednanú priamo v zmluve alebo pred vyplatením honoráru dohodu o nezrazení dane pri výplate. Platiteľom dane je osoba, ktorá vypláca honorár. Ak sa uzatvorí dohoda o nevykonaní dane zrážkou, za vysporiadanie dane je zodpovedný autor prijímajúci honorár a platiteľ dane zašle honorár neznížený o daň. Ak takáto dohoda uzatvorená nie je, zodpovednosť za vybratie a odvedenie dane má platiteľ dane.

Záver:

Príjmy z vytvorenia autorského diela v zmysle Autorského zákona, podliehajú dani vyberanej zrážkou, s výnimkou písomnej dohody s autorom o nevybraní dane.
V prípade zmlúv uzatvorených podľa autorského zákona sa autor (prekladateľ) môže rozhodnúť, či si bude príjmy zdaňovať sám, alebo ich zdaní organizácia vyplácajúca honorár. Uvedené rozhodnutie si musí prekladateľ písomne dojednať v zmluve alebo osobitne pred vyplatením honorára. Platiteľ dane (osoba vyplácajúca honorár) je povinný túto dohodu oznámiť správcovi dane na predpísanom tlačive do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiacu, v ktorom bola uzatvorená zmluva.
Dávame do pozornosti, že v daňovom konaní platí zásada prednosti obsahu zmluvy pred formou.