Príklad: ZŠ – účtovanie prenájmu

Kategórie

ZŠ má na rok 2023 podpísanú zmluvu na prenájom. V zmluve je uvedené, že peniaze škole nájomca vyplatí 2 x ročne, v januári a v júni. Bude to teda v roku 2024. Ako to správne zaúčtovať? Až v roku 2024 ZŠ vystaví OFA, kde bude rozpísané 9-12/2023 a 1/2024? 9-12/2023 je potrebné dať do ID do roku 2023 a účtovať ako príjmy budúcich období?

Odpoveď:

Akruálny princíp hovorí o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Bez ohľadu, kedy ZŠ vystaví faktúru, výnos z celého prenájmu zaúčtuje v prospech účtu 658 (MD 385 / D 658) a bude zdanený v roku 2023. Nemá na to vplyv obdobie vystavenia faktúry.

Účtovanie vystavenej faktúry podľa zmluvy v nasledujúcom období sa účtuje MD 311 / D 385.