Zvieratá v neziskových organizáciách a ich účtovanie

Kategórie

Registrácia zvierat

Chov zvierat je regulovaný legislatívnym rámcom Európskej únie a Slovenskej republiky. Iné povinnosti vyplývajú z chovu zvierat, či spoločenských (napr. pes, mačka) alebo hospodárskych (napr. ovce, kozy, kone, hovädzí dobytok) doma, pre vlastný úžitok a iné povinnosti vyplývajú pri chove v neziskovej organizácií, ktorá je právnickou osobou.

V prvom rade zvieratá, ktoré chováte v neziskovej organizácii, je potrebné mať zaregistrované. Je to bez ohľadu na to, či ich chováte pre terapeutické potreby klientov v sociálnych zariadeniach, alebo ste ich dostali darom a zriadili ste farmu, nie za účelom ďalšej reprodukcie, či produkcie mäsa, ale prakticky napr. pre vyučovanie, pre voľnočasové aktivity práce s deťmi, alebo len ako „živé kosačky“.

Centrálny register spoločenských zvierat vedie Komora veterinárnych lekárov. Informácie o registri nájdete na
https://www.crsz.sk/ganet/kvlsr/petpass.nsf/pages/identifikacia.

Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat vedie štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej
republiky, š. p. Ako zaregistrovať farmu a zvieratá nájdete na stránke
https://www.pssr.sk/index.php/sk/pristup-farmara-do-cehz/.

Zvieratá sa účtujú

  • na účte dlhodobého majetku 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,
  • medzi zásobami na účte 126 – Zvieratá,
  • pre účely hlavnej činnosti do spotreby v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť.

Účtovanie zvierat ako dlhodobý majetok

Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia bez ohľadu na obstarávaciu cenu.

Hospodárskym úžitkom sa rozumie chov zvierat pre komerčné účely, prípadne pre účely vlastného využitia, napríklad pre produkciu mlieka, mäsa, vlny, narodenie mláďat, využitie ťažnej sily zvieraťa a podobne.

Na účely zaradenia zvierat do dlhodobého majetku sa posudzuje ich dospelosť, ktorá je stanovená zootechnickými zásadami. Tie sa týkajú spôsobilosti zvierat na rozmnožovanie, ich veková hranica. Jednoducho povedané, ak zvieratá sú reprodukcie schopné, potom ich zaradzujeme zo zásob do dlhodobého majetku a odpisujeme ich.

Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu a účtovaných v zásobách sa zvýši o náklady súvisiace s preradením, ako sú napríklad externé náklady na veterinárnu kontrolu, prepravu zvierat na iné miesto a podobne.

Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda (§ 23 ods. 7 oparenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v aktuálnom znení). Podľa zákona o dani z príjmov základné stádo a ťažné zvieratá sa odpisujú v odpisovej skupine 1, len kone sa odpisujú v odpisovej skupine 2 (§ 23 ods. 7).

Príklad:

Občianske združenie v rámci sociálneho podnikania chová hovädzí dobytok pre mlieko a mäso. Časť dobytka predá a časť používa na vlastnú spotrebu v sociálnom zariadení. 

Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat postupuje tak (§ 23 ods. 7), že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým. Podľa zákona o dani z príjmov je hovädzí dobytok zaradený v odpisovej skupine 1 a odpisový plán je nasledovný:

Obstarávacia cena hovädzieho dobytka je 24 000 eur. Predpokladaná tržba pri brakovaní je 8 000 eur. Odpisuje sa teda zo sumy 16 000 eur.

Rok Odpisový plán Ročný odpis celkom Oprávky Zostatková hodnota

2016 25,0 % 4 000 € 4 000 € 20 000 €

2017 25,0 % 4 000 € 8 000 € 16 000 €

2018 25,0 % 4 000 € 12 000 € 12 000 €

2019 25,0 % 4 000 € 16 000 € 8 000 €

  100,0 % 16 000 € 16 000 €


Por. čís. Opis účtovného prípadu Účtovací predpis
MD D
1.

Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu

1.1.

Aktivácia vlastného chovu ocenená vo vlastných nákladoch

042 624
1.2.

Zaradenie zvierat

026 042
1.3.

Úbytok zvierat na zásobách (pred aktiváciou boli zvieratá (teľatá) účtované na zásobách, pokiaľ neboli reprodukcie schopné (kravy, býky)

614 124
1.4.

Odpisy

551 086
2.

Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru z vlastných zdrojov

2.1.

Faktúra za zvieratá

042 321
2.2.

Zaradenie zvierat

026 042
2.3.

Odpisy

551 086
3.

Dotácie na dobytok

3.1.

Štátna dotácia na chov dobytka

346 691
3.2.

Náklady na chov

5xx 3xx, 2xx
4.

Predaj dobytka

4.1.

Tržba z predaja dobytka

311 651
4.2.

Zostatková hodnota dobytka

552 086
4.3.

Vyradenie dobytka

086 026
5.

Vlastná spotreba dobytka

5.1.

Zostatková hodnota dobytka na sklad zásob

112 086
5.2.

Vyradenie dobytka

086 026
5.3.

Spotreba zo skladu zásob

501 112
6.

Darovanie dobytka

6.1.

Zostatková hodnota darovaného dobytka

546 086
6.2.

Vyradenie dobytka

086 026
7.

Uhynutie dobytka

7.1.

Zostatková hodnota uhynutého dobytka

548 086
7.2.

Vyradenie dobytka

086 026

Účtovanie zvierat ako o zásobe

Ako zásoby zvierat sa na účte 124 – Zvieratá účtujú (§ 23 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v aktuálnom znení)

  • mladé chovné zvieratádokiaľ nie sú reprodukcie schopné a slúžia na hospodársku činnosť;
  • hospodárske zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm;
  • hospodárske zvieratánie za účelom ďalšej reprodukcie, či produkcie mäsa, ale prakticky napr. pre vyučovanie, pre voľnočasové aktivity práce s deťmi, alebo len ako „živé kosačky“;
  • spoločenské zvieratá, ako sú psy a mačky, ktoré slúžia napr. na terapeutické účely hlavnej činnosti neziskovej organizácii.

Podľa postupov účtovania sa aj zvieratá účtujú spôsobom A, alebo spôsobom B. Pri spôsobe A účtovania zásob sa na účte 124 – Zvieratá účtuje stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte len pri uzavieraní účtovných kníh.

Zvieratá, ktoré sa nepoužívajú na hospodársku činnosť, sa účtujú v zásobách. V operatívnej evidencii zvierat sa evidujú zvieratá, ktoré sa používajú na hlavnú činnosť neziskovej organizácie. V prípade prirodzeného úhynu, resp. brakovania zvierat, zvieratá vyradzujeme z evidencie v súlade s hmotno-právnymi predpismi súvisiacimi s chovom spoločenských a hospodárskych zvierat. Je na rozhodnutí účtovnej jednotky, či bude zvieratá účtovať na zásobách na účte 124, alebo po zaúčtovaní do spotreby bude evidovať zvieratá v operatívnej evidencii. Operatívna evidencia tiež podlieha inventarizácii podobne, ako drobný dlhodobý majetok účtovaný medzi zásobami.

Príklad účtovania hospodárskych zvierat:

Občianske združenie v rámci svojej hlavnej činnosti hospodári na vlastnom majetku poľnohospodárskeho charakteru. V rámci pracovnej terapie obhospodaruje pôdu a chová dobytok. Produkuje mlieko, ktoré používa pre vlastnú potrebu a prebytok predáva. Tiež chová dobytok pre mäso na vlastnú spotrebu a prebytok predáva.

O zvieratách ako zásobách účtujeme dovtedy, dokiaľ nie sú reprodukcie schopné. Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle hydiny, psy a podobne. Na tomto účte sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

Účtovanie spôsobom A


Por. čís. Opis účtovného prípadu Účtovací predpis
MD D
1.

Obstaranie zvierat dodávateľským spôsobom 

1.1.

Faktúra od dodávateľa

124 321, 325
1.2.

Vedľajšienáklady súvisiace s obstaraním zvierat

124 321, 325
1.3.

Preprava zvierat vo vlastnej réžii

124 622
2.

Obstaranie zvierat darom

2.1.

Ocenene darovaného zvieraťa reálnou cenou (cenou na trhu)

124 646
3.

Prírastky zvierat

3.1.

Rastové, hmotnostné prírastky zvierat, uliahnutie zvierat

124 614
4.

Zaradenie mladých zvierat do základného stáda

4.1.

Vyradenie zo zásob

614 124
4.2.

Zaradenie do základného stáda – aktivácia

042 624
4.3.

Zaradenie zvierat do dlhodobého majetku

026 042
5.

Škody na zvieratách

5.1.

Nezavinené uhynutie zvierat do normy

614 124
5.2.

Zavinené uhynutie zvierat

548 124
5.3.

Náhrada škody zodpovednou osobou

335 649
5.4.

Náhrada škody od poisťovne (tretia osoba)

378 649
5.5.

Škody na zvieratách v dôsledku nákazy alebo iného hromadného úhynu

614 124
5.6.

Dotácia z verejných zdrojov (ŠR) na zmiernenie alebo zníženie škôd vzniknutých úhynom zvierat v dôsledku nákazy

346 691
6.

Spotreba zvierat pre vlastnú potrebu (v kuchyni NÚJ)

6.1.

Úbytok zvierat pri vlastnej spotrebe

614 124
6.2.

Použitie zvierat na vlastnú spotrebu

501 614
7.

Predaj zvierat

7.1.

Úbytok zvierat pri predaji

614 124
7.2.

Výnos z predaja

311, 315 601

Účtovanie spôsobom B


Por. čís. Opis účtovného prípadu Účtovací predpis
MD D
1.

Účtovanie zvierat na konci účtovného obdobia 

1.1.

Zúčtovanie začiatočného stavu zvierat do spotreby pri uzatváraní účtovných kníh

614 124
1.2.

Zúčtovanie koncového stavu zvierat pri uzatváraní účtovných kníh na základe inventarizácie

124 614
2.

Manká a škody na zvieratách 

2.1.

Zavinené uhynutie zvierat

548 614
2.2.

Náhrada škody zamestnancom hradená

335 614
2.4.

Náhrada škody od poisťovne

378 614
3.

Spotreba zvierat pre vlastnú potrebu (v kuchyni NÚJ)

3.1.

Použitie zvierat na vlastnú spotrebu

501 614
4.

Obstaranie zvierat darom

4.1.

Ocenene darovaného zvieraťa reálnou cenou (cenou na trhu) pre vlastnú spotrebu

501 646

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová