Príspevky na utečencov

Kategórie

Pre zdaniteľnosť príjmov za ubytovanie a stravovanie odídencov je potrebné rozlišovať, na základe akého opatrenia Vám boli poskytnuté príspevky na ubytovanie a stravovanie pre odídencov.

Ak ide o poskytovanie humanitárnej pomoci na základe písomného príkazu na vecné plnenie vymedzeným subjektom (napr. na základe Nariadenia vlády SR č. 59/2022 Z. z.), potom tento príkaz na vecné plnenie možno považovať za osobitný predpis, na základe ktorého sa povinnosť zabezpečenia stravy a ubytovania považuje za hlavnú činnosť neziskovej organizácie. Takýto príjem je oslobodený od dane, ak na vykonávanie činnosti nie je potrebné živnostenské oprávnenie.

Ak ide o príspevok na ubytovanie odídenca poskytnutého na základe zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle, tento je u neziskovej organizácie považovaný za zdaniteľný príjem.

Zdaňovaný príjem je možno ponížiť o daňové náklady. Daňové náklady by mali byť súvisieť s prenájmom a službou za ubytovanie. Je potrebné v účtovníctve sledovať

  1. všetky náklady na prevádzku budovy (fixné a variabilné) a pomernou čiastkou rozúčtovať fixné náklady (teplo, údržba, odpisy, …) a variabilné podľa počtu ubytovaných osôb (spotreba energií, vody, …) k zdaňovanej a nezdaňovanej činnosti;
  2. náklady spojené so službou na ubytovanie (nákup zariadenia, napr., postele, skrine, stoly; prevádzkového materiálu – posteľná bielizeň, deky, …; upratovanie spoločných priestorov)