Príklad: Neoprávnené čerpanie dotácie – účtovanie

Kategórie

Ako správne zaúčtovať vrátenie neoprávneného čerpania dotácie? V bežnom roku účtujem dotáciu 221/346, 346/691, vrátenie dotácie 691/346, 346/221. Ale mám vrátiť neoprávnené čerpanie dotácie za rok 2019. Ako to správne zaúčtovať v roku 2020? Avízo prišlo teraz v decembri 2020.

Odpoveď:

Predpokladám, že uvedené neoprávnené čerpanie dotácie za rok 2019 predstavuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Takýto odvod, ale aj prípadné penále sa účtuje v súlade § 57 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále a v prospech 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.