Služby vo verejnom záujme – príležitosti a obmedzenia

Kategórie

Inštitút verejnej prospešnosti

Nemá svoje legislatívne ukotvenie, spája sa so spoločenským, resp. spoločným záujmom. Má politický rozmer vo vzťahu k neziskovým organizáciám, deklaruje alebo profiluje vzťah hlavne k tým činnostiam, ktoré by sa mali vykonávať vo verejnom záujme v oblasti legislatívy a systému financovania neziskového sektora.

Verejná prospešnosť NUJ sa rieši v rámci

 1. právnej úpravy nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov formou demonštratívneho výpočtu aktivít,
 2. daňovým zvýhodnením prostredníctvom zákona o dani z príjmov, ktorý deklaruje určitý verejný záujem na určitých právnych formách,
 3. možnosti prijať podiel zaplatenej dane a použiť na taxatívne vymenované účely, ktoré sú predmetom činnosti vybraným prijímateľom, ktorým je občianske združenie,
 4. príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov,
 5. vymedzenia pojmu všeobecne prospešného účelu pri organizovaní verejnej zbierky.

Služby vo verejnom záujme

Neziskové účtovné jednotky poskytujú služby vo verejnom záujme najmä

 • v oblasti sociálnej (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), alebo
 • ako zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, alebo bez právnej subjektivity (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Na tieto neziskové účtovné jednotky sa vzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý v § 7 definuje, kto je verejným obstarávateľom. Verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 2 je aj právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a je

a) úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom (štátna správa, samospráva),

b) kontrolovaná verejným obstarávateľom (štátna správa, samospráva)

Verejným obstarávateľom podľa tohto zákona sa stáva súkromná, cirkevná škola a školské zariadenie v plnom rozsahu a čiastočne neverejní poskytovatelia sociálnych služieb (pri splnení požiadavky podľa § 7 ods. 2).

Ďalšie povinnosti neziskových účtovných jednotiek

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb (občianske združenie, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi a cirkevná spoločnosť) podľa § 67a ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak

 • príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, sú viac ako 200 000 eur,
 • všetky príjmy poskytovateľa prekročia sumu 500 000 eur.

Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy audítorom

1. Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná podľa § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak

 • príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur (od roku 2020 nová hranica 250 000 eur) alebo
 • všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur (od roku 2020 nová hranica 800 000 eur).

2. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond a Slovenský červený kríž, sú povinné mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak

 • príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo
 • všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky z titulu prijatia podielu zaplatenej dane vyššej ako 35 000 eur.

3. Neziskové účtovné jednotky, ktoré sú prijímateľom podielu zaplatenej dane, ak je suma ročného podielu prijatej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov (2 % asignácia) vyššia ako 35 000 eur, a to za to účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité – povinnosť vyplýva z § 19 zákona o účtovníctve.

4. Ostatné neziskové účtovné jednotky majú povinnosť auditu, ak im to ukladá ich hmotno-právny predpis, podľa ktorého postupujú.

Nasledovná tabuľka zobrazuje prehľad termínov pri povinnosti zverejnenia výročnej správy a výroku audítora v Registri účtovných závierok (RÚZ):

Povinnosť vypracovať výročnú správu

V nadväznosti na povinnosť auditu má nezisková účtovná jednotka povinnosť vyhotoviť výročnú správu. Obsah výročnej správy ustanovuje

 1. príslušný hmotno-právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť,
 2. § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve – týka sa neziskovej účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť auditu v zmysle zákona o účtovníctve pri 2 % vyšších ako 35 000 eur a hmotno-právny predpis, podľa ktorého postupuje, neustanovuje obsah výročnej správy (väčšinou ide o občianske združenia a účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti),
 3. § 67a ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb,
 4. § 9 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. pre športovú organizáciu.

Súčasťou výročnej správy je obvykle aj účtovná závierka. Ak má účtovná jednotka účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok, nie je povinná opätovne ukladať účtovnú závierku aj s výročnou správou, ak ide o rovnakú účtovnú závierku ako bola už uložená.

Ďalšie povinnosti

Ak má nezisková účtovná jednotka povinnosť predložiť daňové priznanie je povinná v rovnakom termíne uložiť aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Podľa jednotlivých hmotno-právnych predpisov je nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne-prospešné služby povinná uložiť výročnú správu a účtovnú závierku do verejnej časti registra účtovných závierok v termíne do 15. júla. Ak by už bola uložená rovnaká účtovná závierka, účtovná jednotka nie je povinná uložiť rovnakú účtovnú závierku opätovne v registri účtovných závierok. V rovnakom termíne ukladá aj správu audítora, ak má povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy.

Športová organizácia je povinná podľa § 9 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. uložiť do registra účtovných závierok výročnú správu a účtovnú závierku do 31. júla.

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb (občianske združenie, účelové zariadenie cirkví a cirkevná organizácia, nezisková organizácia…) je povinný uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.

Prehľad termínov pri povinnosti uloženia výročnej správy a správy audítora v registri účtovných závierok:

Nezisková účtovná jednotka

Overenie účtovnej závierky audítorom

Overenie výročnej správy audítorom

Uloženie výročnej správy

Nadácia

15. júl

15. júl

15. júl

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

15. júl

15. júl

15. júl

Neinvestičný fond

15. júl

15. júl

15. júl

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

15. júl

15. júl

15. júl

Prijímateľ podielu zaplatenej dane

do 1 roka

do 1 roka

do 1 roka

Športová organizácia

31. júl

31. júl

31. júl

Zatriedenie účtovných jednotiek do verejnej a neverejnej časti Registra účtovných závierok

Kód právnej formy

Názov právnej formy

Verejná časť RÚZ

Počet platných účtovných jednotiek k 12. 7. 2018

Počet MNO 2018

Počet MNO k 1. 3. 2020

Poznámky (právny predpis podľa, ktorého je účtovná jednotka založená)

721

Cirkevná organizácia

3 593

3 542

3 067

zákon č. 308/1991 Zb.; OPATRENIE MK SR k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností (MK-33/2001-1)

áno

51

ak je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

745

Komora okrem profesijných

43

43

43

Poľnohospodárska a potravinárska komora (pobočky) 30/1992 Zb.

921

Medzinárodná organizácie a združenia – organizácia s medzinárodným prvkom v ČSSR

106

106

109

zákon č. 116/1985 Zb.

117

Nadácia

áno

1 450

1 450

1 474

311

NBS

áno

1

118

Neinvestičný fond

áno

586

586

593

119

Nezisková organizácia

áno

3 347

3 347

3 516

školy, školské jedálne, organizačné zložky Matice Slovenskej, poľovnícke združenia, organizácie cestovného ruchu,

120

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

áno

3 202

3 202

3 320

711

Politická strana, politické hnutie

áno

191

191

199

741

Profesijná komora

88

88

88

271

Spoločenstvá vlastníkov (táto právna forma obsahuje dve rôznorodé právne formy)

13 423

x

x

 Pozemkové spoločenstvá

10 214

11 123

Spoločenstvá vlastníkov bytov

382

Verejnoprávna inštitúcia

áno

35

35

37

901

Zastupiteľské organizácie iných štátov

83

83

84

751

Záujmové združenie právnických osôb

1 464

1 305

1 495

áno

159

ak ide o subjekt verejnej správy

701

Združenie (zväz, spolok)

49 988

49 751

53 937

áno

237

ak je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
SPOLU

77 600

74 390

79 085

Aurorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová