Príklad: Špecifikácia podielu zaplatenej dane

Kategórie

V roku 2022 organizácia prijala podiel dane presahujúci 3 320 eur. Zároveň “dopoužívala” podiel dane prijatý v roku 2020 a v roku 2021. Podiel z roku 2022 zrejme do konca roka nepoužije, a časť presunie do r. 2023. Je to správne tak, že špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane je potrebné realizovať do 31. 5. 2024? V špecifikácii podielu zaplatenej dane uvádzať len použitie prijatej dane z roku 2022 alebo aj použitie prijatej dane z roku 2020 a 2021? A čo v prípade, ak v roku 2023 už prijatý podiel zaplatenej dane opäť nepresiahne stanovený limit?

Odpoveď:

Finančné riaditeľstvo SR na základe údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane v príslušnom kalendárnom roku zostavuje podľa § 50 ods. 12  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje do 31. januára bežného roka. Súčasťou ročného prehľadu prijímateľov je identifikácia jednotlivých prijímateľov (názov, IČO) a súhrn podielov, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté v predchádzajúcom kalendárnom roku. Prakticky to znamená, že Finančné riaditeľstvo SR zostavuje do 31. 1. 2023 zoznam prijímateľov na základe údajov o poskytnutí podielu zaplatenej dane poukázanej správcom dane od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Prijímateľ podielu zaplatenej dane má podľa § 50 ods. 13 ZDP povinnosť do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku a to vtedy, ak úhrn podielov zaplatenej dane v príslušnom roku presiahne sumu 3 320 eur. Termín zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane je nastavený v nadväznosti na možnosť použitia podielu zaplatenej dane do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol prijímateľovi podiel zaplatenej dane poskytnutý. Z toho vyplýva, že zverejnenie špecifikácie použitia podielu nasleduje 5 mesiacov po uplynutí lehoty na použitie podielu zaplatenej dane.

Prehľad zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane

Poskytnutie podielu zaplatenej daneLehota na použitie podielu zaplatenej daneLehota na zverejnenie špecifikácie
20202022*31. 5. 2023
2021202231. 5. 2023
2022202331. 5. 2024

* špecifická situácia – lehota použitia aj zverejnenia špecifikácie bola posunutá na základe zákona č. 67/2020 Z. z. (§ 24ac)

Zverejnenie špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane je prijímateľ povinný vykonať za každý rok samostatne, t. j. k 31. 5. 2023 zverejní špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane zvlášť za rok 2020 a zvlášť za rok 2021, za predpokladu, že v každom z týchto rokoch mal úhrn podielu zaplatenej dane vyšší ako 3 320 eur.

Keďže v roku 2022 dosiahol prijímateľ podiel zaplatenej dane vyšší ako 3 320 eur má povinnosť zverejniť špecifikácia použitia podielu do 31. 5. 2024, pričom súčasťou tejto špecifikácie bude iba použitie podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2022.

Ak by prijímateľovi podielu zaplatenej dane v roku 2023 bol poukázaný úhrn podielov v sume nižšej ako 3 320 eur, prijímateľovi by nevznikla povinnosť zverejniť špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane poskytnutej v roku 2023.