Typológia neziskových organizácií

Kategórie

Neziskové účtovné jednotky svojim poslaním majú nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Ich misiou je ponúkať služby a pôsobiť tam, kde trhové hospodárstvo s voľným predajom produktu končí. Tvoria ich niektoré subjekty verejnej správy, ale podstatné zastúpenie majú mimovládne neziskové organizácie, ktorých všeobecne zaužívaný názov je neziskové organizácie a z pohľadu účtovníctva sú to neziskové účtovné jednotky.

Špecifiká týchto neziskových účtovných jednotiek súvisia s ich viaczdrojovým financovaním a ich všeobecnou prospešnosťou. Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek tvorí množstvo hmotnoprávnych predpisov týkajúcich sa vzniku, právneho postavenia, zániku, hospodárenia, účtovníctva, zdaňovania, viaczdrojového financovania a ľudských zdrojov. Tieto legislatívne predpisy ovplyvňujú účtovníctvo, účtovnú závierku a ďalšie povinnosti neziskových účtovných jednotiek.

Právna forma neziskových organizácií je rôznorodá. Existuje veľký počet právnych predpisov, ktoré sa týkajú neziskových účtovných jednotiek. Nie sú vzájomne prepojené a sú pojmovo rôznorodé. Štatistický register organizácií na Slovensku v súčasnosti registruje okolo 78 tis. neziskových účtovných jednotiek (neziskových organizácií).