Účtová osnova a vecná náplň vybraných účtov

Kategórie

Dlhodobý majetok

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

01

Dlhodobý nehmotný majetok – aktívne účty

013

Softvér

 • obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 €, odpisuje sa podľa odpisového plánu NÚJ.

018

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

 • v prípade, že NÚJ sa rozhodne účtovať drobný dlhodobý majetok v tejto účtovej triede.

02

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný – aktívne účty

021

Stavby

 • sem sa zaraďujú nehnuteľnosti, stavby, ktoré sú spojené so zemou,
 • zhodnotenie, rekonštrukcia, modernizácia stavieb,
 • nehnuteľnosti v prenájme, ak to dovoľuje prenajímateľ,
 • doba odpisovania je minimálne 40 rokov pre odpisovú skupinu 6 ako sú bytové budovy, hotely a podobné budovy, budovy pre administratívu, pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • doba odpisovania je minimálne 20 rokov pre odpisovú skupinu 5,
 • montované stavby, budovy sú v odpisovej skupine 2, prípadne 4.

022

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 • stroje, prístroje, zariadenia, výpočtová a informačná technika (odpisová skupina 1 až 3).

023

Dopravné prostriedky

 • motorové vozidlá na osobnú dopravu (odpisová skupina 1),
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu (odpisová skupina 1),
 • motorové vozidlá na špeciálne účely (odpisová skupina 2).

026

Základné stádo a ťažné zvieratá

 • sem sa účtujú zvieratá, ktoré sú už reprodukcie schopné ,
 • pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda,
 • odpisujú sa v odpisovej skupine 1, len kone sa odpisujú v odpisovej skupine 2.

028

Drobný dlhodobý hmotný majetok

 • obstarávacia cena do 1 700 €, doba použiteľnosti nad jeden rok,
 • je na rozhodnutí NÚJ, ak sa účtuje na tomto účte, potom sa neúčtuje medzi zásobami alebo priamo do spotreby.

029

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

 • dlhodobý majetok, ktorý nie je možné účtovať na iných účtoch dlhodobého hmotného majetku.

03

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – aktívne účty

031

Pozemky

 • účtujú sa sem pozemky bez limity obstarávacej ceny, tzn. že aj pozemky v obstarávacej cene nižšej ako 1 700 eur,
 • pozemky sa neodpisujú.

032

Umelecké diela a zbierky

 • sa účtuje o umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa osobitných predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

04

Obstaranie dlhodobého majetku – aktívne účty

042

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 • sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
 • pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty1.

05

Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok – aktívne účty

052

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

 • sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky na dlhodobý majetok. Pozor! Nie sú to prevádzkové preddavky, ktoré účtujeme na účet 314.

06

Dlhodobý finančný majetok – aktívne účty

061

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

 • NÚJ má 50 % až 100 % podiel na základnom imaní, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv2,
 • iba vybrané NÚ3,
 • účtuje sa aj kapitálový fond z príspevkov v súlade s § 217a Obchodného zákonníka.

062

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

 • podiel najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti za podmienky, že NÚJ nie je materskou účtovnou jednotkou,
 • iba vybrané NÚJ (podobne ako pri účte 061 – pozri poznámka),
 • účtuje sa aj kapitálový fond z príspevkov v súlade s § 217a Obchodného zákonníka.

067

Ostatné pôžičky

 • sa účtujú pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám alebo fyzickým osobám so splatnosťou dlhšou ako jeden rok podľa Občianskeho zákonníka.

069

Ostatný dlhodobý finančný majetok

 • podielové cenné papiere v obchodnej spoločnosti, v ktorej NÚJ nemá podiel v ovládanej osobe ani nevykonáva podstatný vplyv,
 • umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov,
 • účtuje sa aj kapitálový fond z príspevkov v súlade s § 217a Obchodného zákonníka.

07

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku – pasívne účty

073

Oprávky k softvéru

 • kumulácia odpisov k softvéru do výšky obstarávacej ceny.

08

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku – pasívne účty

 

 • kumulácia odpisov DHM do výšky obstarávacej ceny podľa charakteru dlhodobého hmotného majetku .

081

Oprávky k stavbám

082

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí

083

Oprávky k dopravným prostriedkom

086

Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

088

Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku

089

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Zásoby

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

11

Materiál – aktívne účty

111

Obstaranie materiálu

 • kalkulačný účet obstarania materiálu na ktorom sa účtujú obstarávacie náklady

112

Materiál na sklade 

 • režijný a prevádzkový materiál
 • priamy materiál na akcie, do výroby
 • drobný dlhodobý hmotný majetok do 1 700 €
 • knihy
 • propagačný materiál

12

Zásoby vlastnej výroby – aktívne účty

123

Výrobky 

 • vlastné výrobky
 • produkty vydavateľskej činnosti – knihy, brožúrky, nosiče dát a podobne
 • propagačný materiál vyrobený vo vlastnej réžii

124

Zvieratá

 • pri účtovaní spôsobom A

13

Tovar – aktívne účty

132

Tovar na sklade 

 • tovar nakúpený pre ďalší predaj pri podnikateľskej činnosti
 • tovar nakúpený pre ďalšie darovanie

Finančné účty

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

21

Peniaze – aktívne účty

211

Pokladnica

 • peniaze v hotovosti,
 • analytické členenie podľa valuty,
 • analytické členenie podľa zodpovednosti za zverený majetok,
 • v prípade podnikania NÚJ vedie pokladnicu osobitne.

213

Ceniny

 • stravné lístky,
 • poštové známky, ak sa nakupujú do zásoby,
 • servisné poukážky.

22

Účty v bankách – aktívne účty

221

Bankové účty

 • analytické členenie podľa fyzicky vedených účtov v banke (peňažnom ústave),
 • v prípade záporného zostatku účtu sa tento stav preúčtuje na konci účtovného obdobia na účet 231 – Krátkodobé bankové úvery,
 • na bankových účtoch sa spravidla neúčtujú výnosy a náklady, ale zúčtovacie vzťahy, s výnimkou úrokov a finančných nákladov súvisiacich s prevádzkou účtu (bankové poplatky).

23

Bežné bankové úvery – pasívne účty

231

Krátkodobé bankové úvery

 • bankové úvery s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok,
 • v prípade úveru splatného nad jeden rok sa použije účet 461 – Dlhodobé bankové úvery.

24

Iné krátkodobé finančné výpomoci – pasívne účty

249

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

 • v prípade krátkodobých pôžičiek a návratných finančných výpomociach od fyzických alebo právnických osôb, nebankových subjektov,
 • doba splatnosti je do jedného roka.

25

Krátkodobý finančný majetok – aktívne účty

251

 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

 • sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov na obchodovanie,
 • analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov cenných papierov, emitentov a meny,
 • na osobitne vytvorenom analytickom účte sa účtuje virtuálna mena.

253

256

257

259

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Obstaranie krátkodobého finančného majetku

 • Na týchto účtoch sa účtuje časť finančného majetku, u ktorého je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu,
 • nie každá NÚJ obchoduje a drží krátkodobý finančný majetok, najčastejšie o ňom účtujú tie NÚJ, ktoré združujú majetok.

26

Prevody medzi finančnými účtami – aktívne účty

261

Peniaze na ceste

 • Prevod finančných prostriedkov medzi pokladnicou a bankovým účtom a naopak, medzi bankovými účtami a medzi pokladnicami,
 • neúčtujú sa tu kurzové rozdiely v prípade prevodov medzi valutami a devízami.

29

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku – pasívne účty

291

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

 • Opravná položka sa tvorí v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty finančného majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to v prípade, ak by toto zníženie malo významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.

Zúčtovacie vzťahy

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

31

Pohľadávky – aktívne účty

311

Odberatelia

 • pri vystavených odberateľských faktúrach z ekonomickej, prípadne podnikateľskej činnosti,
 • z hlavnej činnosti v prípade verejnoprospešnej činnosti na základe vystavenej faktúry (zriedka).

314

Poskytnuté prevádzkové preddavky

 • na služby, zásoby (nie na kúpu dlhodobého majetku, tie sa účtujú na účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok),
 • na základe predfaktúry, neúčtuje sa však prijatie predfaktúry, ale až jej úhrada.

315

Ostatné pohľadávky

 • na základe zmlúv z hlavnej činnosti NÚJ,
 • predpisy pohľadávok z verejno-prospešnej činnosti,
 • prijaté dobropisy z dodávateľských faktúr.

32

Záväzky – pasívne účty

321

Dodávatelia 

 • dodávateľské faktúry z obchodných vzťahov.

323

Krátkodobé rezervy

 • od 1. 1. 2014 tvorba rezerv je na rozhodnutí NÚJ.

Účtovné rezervy sa vytvárajú na:

 • na nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, odstupné, prémie a odmeny zamestnancom,
 • na nevyfakturované dodávky a služby, ak je neisté časové vymedzenie alebo výška záväzku,
 • na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
 • na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie a podobne,
 • na prebiehajúce a hroziace súdne spory.
 • Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný účet nákladov, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov, alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený účet nákladov, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady.
 • Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Daňové rezervy sa vytvárajú len na mzdy a zákonné poistenie.

324

Prijaté preddavky

 • sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov pred splnením záväzku (napr. záloha na službu),
 • vystavené predfaktúry sa neúčtujú, účtuje sa až úhrada.

325

Ostatné záväzky

 • predpisy záväzkov na základe zmlúv z hlavnej činnosti NÚJ, obchodných zmlúv a pod.

326

Nevyfakturované dodávky

 • dodávateľské faktúry za tovary a služby splnené do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a nevyfakturované do konca účtovného obdobia.

33

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami – pasívne aj aktívne účty podľa zostatku

331

Zamestnanci

 • záväzky z pracovno-právnych vzťahov.

333

Ostatné záväzky voči zamestnancom

 • za nevyplatené povinnosti NÚJ voči zamestnancom a dobrovoľníkom (napr. cestovné náhrady, neuhradené a zúčtované nákupy).

335

Pohľadávky voči zamestnancom 

 • za poskytnuté zálohy na nákup,
 • zálohy na služobné cesty,
 • za poskytnuté stravné lístky,
 • za nákupy na debetných, aj kreditných kartách, ktoré sú na meno.

336

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

 • analytické členenie podľa jednotlivých poisťovní,
 • majú charakter pasívnych (záväzok voči poisťovni), ale aj aktívnych účtov (pohľadávka voči poisťovni) podľa zostatku.

34

Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie – pasívne aj aktívne účty podľa zostatku

341

Daň z príjmov

 • predpis dane z príjmov právnických osôb (záväzok, pasívny účet),
 • preddavky na daň z príjmov pri povinnosti platenia dane podľa zákona o dani z príjmov (pohľadávka, aktívny účet),
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú platitelia zrážkovej dane,
 • zrážková daň z úrokov sa účtuje väčšinou priamo na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmu.

342

Ostatné priame dane

 • preddavková daň zo závislej činnosti,
 • zrážková daňvyberaná platiteľom dane za daňovníka, pokiaľ ide o peňažné výhry v lotériách a iných podobných hrách, peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažnú výhru z verejných súťaží a príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

343

Daň z pridanej hodnoty

 • iba v prípade platiteľa dane z ekonomickej činnosti,
 • najčastejšie pri dovoze tovaru, služby zo zahraničia (§ 7 a § 7a zákona o DPH).

345

Ostatné dane a poplatky

 • predpisy miestnych daní a poplatkov do rozpočtu samospráv.

346

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

 • pohľadávky a záväzky na základe zmlúv s verejnými inštitúciami (ministerstvá, úrad vlády, riadiace orgány pri implementácií projektov),
 • prijaté a nezúčtované preddavky (záväzky) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – bankové účty,
 • pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 691 – Dotácie,
 • dotačné zmluvy pre určené právnické osoby, ktoré sú konečným prijímateľom dotácie sa účtujú ako pohľadávka na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a súvzťažne ako záväzok voči určenému prijímateľovi v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky,
 • konečný prijímateľ dotácie následne účtuje na ťarchu účtu 346 a v prospech účtu 691 alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, či ide o dotáciu na bežné výdavky alebo kapitálové výdavky,
 • predpisy sankčných pokút voči štátnemu rozpočtu.

348

Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy

 • pohľadávky a záväzky na základe zmlúv s miestnou samosprávou (obec) alebo regionálnou samosprávou (VÚC),
 • prijaté a nezúčtované preddavky (záväzky) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – bankové účty,
 • pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 691 – Dotácie,
 • dotačné zmluvy pre určené právnické osoby, ktoré sú konečným prijímateľom dotácie sa účtujú ako pohľadávka na ťarchu účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy a súvzťažne ako záväzok voči určenému prijímateľovi v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky,
 • konečný prijímateľ dotácie následne účtuje na ťarchu účtu 348 a v prospech účtu 691 alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, či ide o dotáciu na bežné výdavky alebo kapitálové výdavky..

35

Pohľadávky z dôvodu združovania

358

Pohľadávky voči účastníkom združení

 • účtujú sa pohľadávky len voči účastníkom združenia, pri ktorom nevzniká nová právnická osoba.

36

Záväzky voči združeniam a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

367

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

 • účtujú sa záväzky NÚJ, ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti, za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodných spoločností,
 • je to len pre vybrané účtovné jednotky, ktoré sa môžu zúčastňovať na podnikaní tretích osôb.

368

Záväzky voči účastníkom združení

 • účtujú sa záväzky len voči účastníkom združenia, pri ktorom nevzniká nová právnická osoba.

37

Iné pohľadávky a záväzky

378

Iné pohľadávky

 • iné krátkodobé pohľadávky, ktoré sa neúčtujú na vyššie popísaných účtoch, napr. mylné platby, predpis pohľadávky voči poisťovniam a pod.,
 • pohľadávky voči štatutárnym orgánom samosprávy, napr. zálohy na služobné cesty,
 • pohľadávky voči štátnym fondom – Štátny fond rozvoja bývania, Environmentálny fond,
 • pohľadávky voči dobrovoľníkom.

379

Iné záväzky

 • iné krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na vyššie popísaných účtoch, napr. mylné platby,
 • záväzky voči poisťovniam na základe zmlúv a pod.,
 • záväzky voči štatutárnym orgánom samosprávy, napr. vyplácané cestovné,
 • záväzky voči štátnym fondom – Štátny fond rozvoja bývania, Environmentálny fond,
 • záväzky voči dobrovoľníkom.

38

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381

Náklady budúcich období

 • Výdavky bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad náklady na vopred platené nájomné, na predplatné.
 • Účtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.

383

Výdavky budúcich období

 • náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil,
 • účtujú sa len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške.

384

Výnosy budúcich období

 • príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, ako napríklad na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie na celý školský rok, vopred prijaté nájomné, vopred prijaté sumy paušálov na zabezpečenie služieb, napr. stravné, nevyčerpané dotácie, ktoré sa môžu použiť v nasledujúcom období a pod.,
 • prijatá dotácia, finančný dar na obstaranie dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého hmotného majetku odpisovaného, alebo bezodplatne prijatý dlhodobý nehmotný alebo hmotný majetok,
 • zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia.
 • Prijaté dotácie na obstaranie DHM odpisovaného sa účtujú na ťarchu účtu 384 a v prospech účtu 691 v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov DHM.
 • Ak sa dotácia čerpá počas viacerých účtovných období, účtuje sa v prospech účtu 384 a až v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel sa účtuje v prospech účtu 691 – Dotácie.
 • Dotácie na nákup pozemku, ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.
 • Prijatý finančný dar na obstaranie DHM a DNM odpisovaného sa účtuje na ťarchu účtu 384 a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 66 – Prijaté príspevky v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bol finančný dar poskytnutý, od doby uvedenia tohto majetku do používania.

385

Príjmy budúcich období

 • sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím a doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky, napr. na úhradu nákladov pri implementácii projektov ešte nezúčtovaných na základe žiadosti o platbu.

39

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391

Opravná položka k pohľadávkam

 • so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek,
 • zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu pohľadávok,
 • zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.

395

Vnútorné zúčtovanie

 • rozúčtujú sa náklady na jednotlivé strediská činnosti, zdroje financovania a projekty,
 • tu sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácií účtovníctva účtovnej jednotky (medzi organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity),
 • pri uzavieraní účtovných kníh sa nevykazuje na tomto účte zostatok.

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

41

Imanie a fondy – pasívne účty u vybraných účtovných jednotiek

411

Základné imanie tvorí

 • nadačné imanie nadácií a jeho zvýšenie, prípadne zníženie5,
 • vklady zakladateľov pri založení NÚJ alebo v priebehu jej činnosti,
 • prevody zdrojov z fondov NÚJ účtovaných na účtoch účtovej skupiny 41 alebo 42 pri ich použití na obstaranie dlhodobého majetku6,
 • bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a prebytok dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného,
 • bezodplatne nadobudnutý dlhodobý finančný majetok a bezodplatne nadobudnutý krátkodobý finančný majetok,
 • prevod zisku alebo jeho časti, dosiahnutého za minulé účtovné obdobie z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
 • prevod straty vzniknutej za minulé účtovné obdobia z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov najviac do výšky zostatku vykázaného na účte 411 – Základné imanie,
 • prevod zdrojov pri zrušení alebo znížení fondov,
 • kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo7.

412

Fondy tvorené podľa osobitných predpisov

 • Neinvestičný fond podľa § 19 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov,
 • nadačný fond podľa § 13 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov,
 • účelové fondy cirkví a náboženských spoločností podľa § 13 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov,
 • fondy tvorené organizovaním verejnej zbierky len pre vybrané NÚJpodľa § 2 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach,
 • štipendijný fond a fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím podľa § 16a ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – fond prevádzky, údržby a opráv podľa § 10 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo, ak zdrojom krytia majetku je fond, kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív9.

413

Fond reprodukcie

 • účtuje o ňom:
 • verejná vysoká škola podľa § 16a ods. 4 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • Slovenský pozemkový fond na základe § 34a ods. 6zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

42

Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia – pasívne účty

421

Rezervný fond

 • účelový fond podľa rozhodnutia NÚJ,
 • povinnosť tvoriť RF má verejná vysoká škola podľa § 16a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • povinnosť tvoriť RF má Slovenský pozemkový fond podľa § 34a ods. 7zákona SNR č. 330/1991 Zb.

423

 

 

427

Fondy tvorené zo zisku

 • účelové fondy sú tvorené zo zisku podľa rozhodnutia NÚJ.

Ostatné fondy

 • účelové fondy sú tvorené zo zisku podľa rozhodnutia NÚJ,
 • účtujú sa so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
 • používajú sa na
  • obstaranie dlhodobého majetku alebo jeho technického zhodnotenia, o ktoré sa zvýši cena dlhodobého majetku,
  • obstaranie krátkodobého majetku,
  • úhradu prevádzkových nákladov alebo prevádzkových výdavkov.

428

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 • nevysporiadaný výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia so súvzťažným účtom 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní,
 • opravy významných chýb minulých účtovných období,
 • rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve (§ 7 ods. 3),
 • pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva sa na ťarchu tohto účtu uvedie záporný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív10.

43

Výsledok hospodárenia

431

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

 • rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty,
 • pri uzavieraní účtovných kníh sa nevykazuje na tomto účte zostatok.

45

Rezervy

451

Rezervy zákonné

 • účtuje sa tvorba, použitie a zrušenie dlhodobých rezerv, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu11 a je podľa tohto predpisu aj daňovým výdavkom,
 • uplatňuje sa v tých NÚJ, ktoré sú vlastníkmi lesov a vykonávajú pestovnú činnosť podľa osobitného predpisu12,
 • tvoria NÚJ, ktoré vo svojej činnosti majú prevádzkovanie skládok s odpadmi (uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok)13,
 • ak sa tieto zákonné rezervy týkajú viacerých nákladových druhov, účtujú sa na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. Ak vieme presne o aký druh nákladu ide, účtujeme na konkrétnom nákladovom účte.

459

Ostatné rezervy

 • účtuje sa tvorba, použitie a zrušenie ostatných dlhodobých rezerv podľa rozhodnutia NÚJ.

46

Dlhodobé bankové úvery

461

Dlhodobé bankové úvery

 • účtujú sa bankové úvery, ktorých dohodnutá doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

47

Dlhodobé záväzky

472

Záväzky zo sociálneho fondu

 • tvorba a použitie sociálneho fondu14sa účtujú, ak NUJ zamestnáva pracovníkov na trvalý pracovný pomer,
 • SF sa tvorí ako úhrn:
  • povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac,
  • ďalšieho prídelu podľa kolektívnej zmluvy alebo interného predpisu, najviac do výšky 0,5 % zo základu hrubých miezd alebo platov,
  • dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do SF,
  • prídel z použiteľného zisku,
 • použitie SF:
  • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
  • dopravu do zamestnania a späť,
  • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
  • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
  • zdravotnú starostlivosť,
  • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
  • DDS nad rámec povinnej platby.

474

Záväzky z nájmu

 • z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu (tzv. leasingu).

479

Ostatné dlhodobé záväzky

 • v prípade dlhodobých pôžičiek a návratných finančných výpomocí od fyzických alebo právnických osôb, nebankových subjektov,
 • doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

Náklady na činnosť

Účtová trieda, účet

Názov účtovej triedy, názov účtu, obsah

50

Spotrebované nákupy 

 

 • najmä spotreba materiálu, tovaru a výrobkov,
 • účtujú sa spôsobom A alebo spôsobom B podľa rozhodnutia NÚJ.

501

Spotreba materiálu

 • priamy materiál súvisiaci so službami, prípadne výrobou,
 • drobný hmotný majetok (obstarávacia cena nižšia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok), o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobý,
 • režijný materiál,
 • pohonné látky,
 • materiál na údržbu dlhodobého majetku,
 • propagačné predmety,
 • odborná literatúra, knihy.

502

Spotreba energie

 • náklady na elektrickú energiu, paru, plyn a vodu.

504

Predaný tovar

 • spotreba tovaru určeného na ďalší predaj, ktorý sa účtuje hlavne pri zdaňovanej podnikateľskej činnosti,
 • v nezdaňovanej hlavnej činnosti sa o predanom tovare môže účtovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

51

Služby

 

 • účtuje sa o všetkých externých službách,
 • aktivujú sa vnútroorganizačné služby a práca dobrovoľníkov.

511

Opravy a udržiavanie

 • účtujú sa externé náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého majetku a zásob,
 • spravidla na opravu a udržiavanie je dodaný materiál so službou,
 • ide hlavne o opravu a udržiavanie
  • hnuteľného majetku,
  • nehnuteľného majetku,
  • dopravných prostriedkov a
  • zásob.

512

Cestovné

 • cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách15, ktoré súvisia s tuzemskými a zahraničnými cestami,
 • cestovné všetkými druhmi dopravných prostriedkov, stravné, vreckové, náhrady za ubytovanie, príp. ďalšie nutné vedľajšie náklady (parkovné, taxi a pod.),
 • týka sa zamestnancov, štatutárov a dobrovoľníkov, ktorí sú vyslaní na pracovnú cestu NÚJ.

513

Náklady na reprezentáciu

 • všetky náklady vynaložené na reprezentáciu NÚJ, najmä výdavky na pohostenie, občerstvenie a propagačné predmety týkajúce sa reprezentácie organizácie, súvisiace napr. s fundraisingom,
 • náklady sa týkajú najmä správy NÚJ,
 • nie sú to náklady na propagáciu všeobecne prospešnej služby, resp. všeobecne prospešného cieľa, na ktorý účel je NÚJ založená.

518

Ostatné služby

 • nakupované služby, ako je nájomné, komunikačné náklady (telefón, poštovné, internet),
 • externé služby (outsourcing),
 • drobný dlhodobý nehmotný majetok (obstarávacia cena nižšia ako 2 400 €), o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobý,
 • softvérové a IT služby,
 • služby reprodukčnej povahy,
 • nakupované reklamné služby propagujúce všeobecne prospešnú činnosť,
 • noviny, časopisy, ktoré majú krátkodobý informačný charakter služby,
 • aktivované vnútroorganizačné služby,
 • aktivované služby dobrovoľníkov.

52

Osobné náklady

 

 • na základe pracovno-právnych vzťahov (pracovných zmlúv a dohôd)16,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtov účtovej skupiny 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami.

521

Mzdové náklady17

 • hrubé mzdy zo závislej činnosti zamestnancov, vrátane nepeňažných plnení,
 • odmeny z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtu 331 – Zamestnanci.

524

Zákonné sociálne poistenie18 a zdravotné poistenie19

 • náklady na zákonné poistné a príspevky, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnancov SP a ZP,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami.

525

Ostatné sociálne poistenie

 • náklad z poistenia podľa osobitných predpisov (DDS)20,
 • poistenie dobrovoľníka21,
 • sumy poistného a príspevkov nad povinný rámec stanovený príslušnými zákonmi.

527

Zákonné sociálne náklady

 • tvorba sociálneho fondu z miezd vyplývajúcich z pracovných zmlúv (nie dohôd),
 • náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca22,
 • príspevok zamestnávateľa na poskytnutie stravy zamestnancom do limitu 55 % z najnižšej hodnoty stravného určeného zákonom o cestovných náhradách,
 • odstupné v zákonnej výške alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve,
 • obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov (obligatorné náklady).

528

Ostatné sociálne náklady

 • odstupné nad rámec zákonov alebo sumy dohodnutej v kolektívnej zmluve,
 • príspevok zamestnávateľa na poskytnutie stravy zamestnancom nad limit,
 • iné náklady sociálneho charakteru nad rámec ustanovený osobitnými predpismi.

53

Dane a poplatky

 

 • účtujú sa dane, odvody a platby obdobného charakteru, ak je účtovná jednotka poplatníkom alebo daňovníkom23 s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 – Daň z príjmov,
 • zúčtovanie týchto daní a poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

531

Daň z motorových vozidiel

 • predmetom dane24 je vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie,
 • účtuje len tá účtovná jednotka, ktorá podniká.

532

Daň z nehnuteľností25ide o daň

 • z bytov a nebytových priestorov,
 • z pozemkov a
 • zo stavieb,
 • správcom dane je miestna samospráva, ktorá určí ročnú sadzbu dane vo svojom VZN,
 • oslobodenie od dane pre vybrané NÚJ rieši § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. a správca dane môže podľa tohto zákona vo svojom VZN znížiť alebo oslobodiť od dane NÚJ.

538

Ostatné dane a poplatky

 • ostatné miestne dane a poplatky do rozpočtu samospráv na základe VZN,
 • odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý je zamestnávateľ povinný odviesť podľa osobitného predpisu26,
 • ostatné príspevky alebo poplatky, ktoré je účtovná jednotka povinná platiť podľa osobitného predpisu27.

54

Ostatné náklady

541

Zmluvné pokuty a penále

 • zmluvné pokuty a penále vyplývajúce z obchodných zmlúv podľa obchodného i občianskeho zákonníka, ktoré nemajú sankčný charakter.

542

Ostatné pokuty a penále

 • sankčné pokuty, odvody a penále, ktoré sú platené do štátneho rozpočtu, rozpočtu samospráv a pre povinné sociálne a zdravotné poistenie28,
 • sumy záväzkov podľa príslušných dokladov sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy alebo 379 – Iné záväzky.

543

Odpísanie pohľadávky 

 • odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania,
 • postúpenie pohľadávky a odpísanie pri konkurze a reštrukturalizácii dlžníka (z obchodných vzťahov)29,
 • analytické členenie pohľadávok, pokiaľ ide o daňovo uznané odpísanie pohľadávok,
 • pred odpísaním pohľadávky by sa mali účtovať opravné položky (podľa rozhodnutia NÚJ).

544

Úroky 

 • úroky z bankových úverov podľa výpisu z banky,
 • úroky vyplývajúce zo zmlúv o pôžičke, finančnej výpomoci,
 • úroky pri finančnom prenájme (leasingu).

545

Kurzové straty

 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia finančného majetku ku dňu účtovnej závierky,
 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene ku dňu, kedy pohľadávky, resp. záväzok zaniká.

546

Dary – vecné dary, ako

 • dobrovoľné bezodplatné odovzdanie dlhodobého hmotného, resp. nehmotného majetku a to zostatková cena darovaného dlhodobého majetku,
 • bezodplatné odovzdanie zásob,
 • ak je NÚJ platiteľ DPH, potom sa na toto bezodplatné plnenie vzťahuje na celý dar, vrátane dane z pridanej hodnoty,
 • v prípade, ak vecný dar je vyvezený do zahraničia mimo územia EÚ na humanitárnu, dobročinnú alebo vzdelávaciu činnosť, potom je nárok na vrátenie DPH30, ktorá sa zaúčtuje na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 546 – Dary.

547

Osobitné náklady

 • špecifické náklady vyplývajúce z hlavnej činnosti pre ktoré nie je účet v účtovej triede 5,
 • náklady cieľových skupín pri realizácií projektov napríklad cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka31,
 • špecifické náklady, ktoré vyplývajú z činnosti cirkví a náboženských spoločností,
 • náklady športovej organizácie na výchovné, náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu, náklady dopingovej kontroly, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov a štartovného, nákladov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia32 a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu33,
 • náklady na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku a jeho technické zhodnotenie, ktorý nie je vo vlastníctve spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • volebná kaucia, ktorá sa nevracia, poskytnutá politickou stranou alebo politickým hnutím podľa osobitného predpisu34 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.

548

Manká a škody

 • účtujú sa manká a škody na majetku,
 • neúčtujú sa manká v pokladni, cenín a cenných papierov, tie sa účtujú voči zodpovednej osobe za zverený majetok,
 • priznanie na náhradu mánk a škôd sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy.

549

Iné ostatné náklady 

 • náklady finančného charakteru,
 • náklady peňažného styku ako sú poplatky banke, poplatky Štátnej pokladnici (napr. verejné vysoké školy),
 • komerčné a zákonné poistenie majetku a osôb,
 • poistné náklady vrátane nákladov spojených so získavaním bankových záruk a obdobné bankové výdavky, depozitné poplatky s výnimkou, ak sa tieto položky stávajú obstarávacou cenou majetku,
 • iné ostatné náklady, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti NÚJ, ale nie sú obsiahnuté na účtoch účtovej skupiny 50 a 51,
 • NÚJ, ktorá vkladá nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, pričom nepeňažný vklad ocenený v účtovníctve má vyššiu hodnotu, ako hodnota vkladu. Vzniká záporný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa pri vložení nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti. Tento rozdiel sa účtuje na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady.
 • DPH pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku.

55

Odpisy, predaný majetok a opravné položky

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

 • účtujú sa odpisy podľa odpisového plánu,
 • zostatková cena majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia (mimo predaja a manka, škody),
 • účtovné odpisy môžu byť rovnaké ako daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmu § 22 – § 28,
 • ak NÚJ uplatňuje odpisy pre daňové účely, potom vedie analytickú evidenciu účtu odpisov:
  • daňové odpisy,
  • rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.

552

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

 • pri predaji DM sa účtuje zostatková hodnota do výšky obstarávacej ceny,
 • v dôsledku manka a škody sa účtuje zostatková hodnota na ťarchu účtu 548 – Manká a škody.

553

Predané cenné papiere 

 • úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok alebo 25 – Krátkodobý finančný majetok v ocenení vedenom na týchto účtoch,
 • zároveň sa zúčtujú opravné položky, ktoré boli k týmto cenným papierom vytvorené,
 • výnos z predaja cenných papierov sa účtuje v prospech účtu 653 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov.

554

Predaný materiál

 • aj keď sa v priebehu účtovného obdobia účtuje nákup materiálu priamo do spotreby (spôsob B účtovania zásob) na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, v prípade predaja materiálu sa tento preúčtuje z účtu 501 na ťarchu účtu 554,
 • výnos z predaja materiálu sa účtuje v prospech účtu 654 – Tržby z predaja materiálu.

556

Tvorba fondov 

 • účtuje sa v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (fond tvorený z verejných zbierok, neinvestičný fond, nadačný fond) alebo 413 – Fond reprodukcie (iba v prípade verejnej vysokej školy).

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 

 • má fakultatívny charakter,
 • účtuje sa tvorba opravnej položky súvzťažne v prospech príslušných účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam,
 • zrušenie alebo zníženie opravnej položky sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtových skupín (09, 19, 29, 39) a v prospech účtu 558.

56

Poskytnuté príspevky

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

 • účtujú sa poskytnuté príspevky alebo nárok na príspevky medzi organizačnými zložkami, ak majú samostatnú právnu subjektivitu,
 • súvzťažne sa účtuje v prospech účtu
  • 221 – Bankové účty,
  • 211 – Pokladnica,
  • 325 – Ostatné záväzky,
 • týka sa to napr. NÚJ, ako sú
  • občianske združenia,
  • cirkevné organizácie a náboženské spoločnosti,
  • súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia spolu so zriaďovateľmi a pod.

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

 • účtujú hlavne nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie, ktoré majú zriadené účelové fondy a pod. poskytnuté finančné dary, príspevky právnickým osobám bez nároku na protislužbu,
 • poskytnuté členské príspevky a iné príspevky nárok na príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo v prospech účtu 211 – Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 • sa účtujú poskytnuté príspevky FO alebo nárok na príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo v prospech účtu 211 – Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

 • sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom podielu zaplatenej dane, ak príspevky poskytne inej právnickej osobe, súvzťažne v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky alebo v prospech účtu 221 – Bankové účty,
 • v účtovníctve inej právnickej osoby sa účtuje prijatý príspevok z podielu zaplatenej dane od prijímateľa podielu zaplatenej dane v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií35.

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 

sa účtujú poskytnuté príspevky fyzickým osobám alebo právnickým osobám, pre ktoré bola organizovaná verejná zbierka súvzťažne v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo v prospech účtu 211 – Pokladnica.

57

Vnútroorganizačné prevody nákladov

 

 • V účtovnej skupine 57 – Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú vnútroorganizačné náklady vzniknuté v organizačnej zložke účtovnej jednotky pri prijatí výkonov od inej organizačnej zložky účtovnej jednotky.
 • Úhrn vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách účtovnej jednotky je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách účtovnej jednotky účtovaných na účtoch účtovej skupiny 67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov.

59

Daň z príjmov

591

Daň z príjmov

 • sa účtuje výška splatných daní podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov,
 • daň vyberaná zrážkou v NÚJ sa týka najmä
 • úrokov pripísaných na bankovom účte36,
 • príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv SVB z prenájmu, z predaja spoločných častí vlastníctva37,
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa38.

595

Dodatočné odvody dane z príjmov 

 • sa účtuje vyrubenie rozdielu dane a príjmov za minulé roky a v prospech tohto účtu vrátenie preplatku dane z príjmov za minulé roky.

Výnosy z činnosti

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

 

V prospech účtov účtovej skupiny sa účtujú tržby za vlastné výkony – predaj služieb, výrobkov alebo tovaru a to

 • z hlavnej činnosti,
 • z ekonomickej činnosti,
 • z podnikateľskej činnosti,
 • sú predmetom dane z príjmov39,
 • hlavná činnosť je oslobodená od dane z príjmov40.

601

Tržby za vlastné výrobky

 • účtujú sa tržby z predaja produktov vyrobených vlastnou činnosťou,
 • tržby z produktov výroby, ktorá je hlavnou činnosťou,sú predmetom dane, avšak oslobodené od dane (§ 13 ods.1a),
 • tržby z produktov výroby, ktorá je podnikaním, sú zdaňované.

602

Tržby z predaja služieb

 • účtujú sa tržby za služby hlavnej činnosti resp. podnikateľskej činnosti, ktoré generujú príjmy (výnosy),
 • služby hlavnej činnosti majú všeobecne prospešný charakter, sú predmetom dane, avšak oslobodené od dane (§ 13 ods.1a),
 • služby z podnikania sú zdaňované.

604

Tržby za predaný tovar

 • účtuje sa tržba z predaja tovaru, ktorý sa nakupuje a v nezmenenom stave sa predáva za účelom zisku,
 • rozdiel medzi tržbou a nákupnou cenou, ktorá sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar, je zisk,
 • tržba za predaný tovar je zdaňovaná.

61

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

 • v prípade výroby, ktorá je predmetom činnosti NÚJ (hlavnej, podnikateľskej) sa účtuje nedokončená výroba v ocenení vlastných nákladov,
 • tiež sa účtuje nedokončená výroba v prípade aktivácie materiálu na konci účtovného obdobia (napr. nedokončená publikácia).

613

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

 • v prípade výroby, ktorá je predmetom činnosti NÚJ (hlavnej, podnikateľskej) sa účtujú zásoby v ocenení vlastných nákladov,

62

Aktivácia

621

Aktivácia materiálu a tovaru

 • účtuje sa hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, alebo účtu 501 – Spotreba materiálu alebo účtu 504 – Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

 • účtuje sa služba uskutočnená vo vlastnej réžii,
 • aktivácia vlastnej dopravy, ktorá je súčasťou obstarania DHM, zásob sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 111 – Obstaranie materiálu (spôsob A), 501 – Spotreba materiálu (spôsob B),
 • aktivácia služieb stravovacieho zariadenia sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu 518 – Ostatné služby, prípadne 513 – Náklady na reprezentáciu, 547 – Osobitné náklady,
 • aktivácia práce dobrovoľníka41 sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu 518 – Ostatné služby.

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

 • účtuje sa aktivácia dlhodobého nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

 • účtuje sa aktivácia dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

64

Ostatné výnosy

641

Zmluvné pokuty a penále

 • vyplývajúce z hlavnej, ale aj podnikateľskej činnosti, pričom NÚJ využije svoje právo na uplatnenie sankcií voči iným subjektom, a to na základe uzatvorených zmlúv alebo iných dokladov, bez ohľadu na to, či pokuty, penále a úroky z omeškania boli zaplatené alebo nie,
 • týkajú sa
  • zmluvných pokút a úrokov z omeškania,
  • poplatkov z omeškania,
  • penále alebo iných sankcií zo zmluvných vzťahov,
  • odstupné od zmlúv,
 • slúži na účtovanie pokút, penále a úrokov z omeškania do výnosov v prípade, že podnik využije svoje právo na uplatnenie sankcií voči iným subjektom, a to na základe uzatvorených zmlúv alebo iných dokladov, bez ohľadu na to, či pokuty, penále a úroky z omeškania boli zaplatené alebo nie.

642

Ostatné pokuty a penále

 • ostatné pokuty a penále sankčného charakteru voči inštitúciám verejnej správy.

643

Platby za odpísané pohľadávky

 • úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov,
 • výnosy z postúpených pohľadávok.

644

Úroky

 • prijaté od banky a iných dlžníkov podľa výpisu z banky,
 • úroky od Štátnej pokladnice a podobné plnenia,
 • na ťarchu tohto účtu sa účtuje povinnosť odviesť výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu súvzťažne s účtom 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy.

645

Kurzové zisky

 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia finančného majetku ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka,
 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene ku dňu, kedy pohľadávky, resp. záväzok zaniká.

646

Prijaté dary

 • nepeňažné dary prijaté účtovnou jednotkou, napríklad dlhodobý majetok, ak je určený na jeho ďalšie darovanie, zásoby alebo služby so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej triedy 1 alebo 5,
 • prijaté nepeňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe42,
 • pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne, sa účtuje v prospech účtu 646 – Prijaté dary a na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku.

647

Osobitné výnosy

 • špecifické výnosy vyplývajúce z hlavnej činnosti neziskovej účtovnej jednotky, pre ktoré nie je v účtovej triede 6 určený iný syntetický účet,
 • výnosy športovej organizácie spojené s úhradou výchovného a nákladov, ktoré vynaložila na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu43 a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného,
 • špecifické výnosy, ktoré vyplývajú z činnosti cirkví a náboženských spoločností.

648

Zákonné poplatky

 • príjmy podľa právnych predpisov, na základe ktorých môžu jednotlivé účtovné jednotky vyberať poplatky,
 • ide napríklad o verejné vysoké školy, Audiovizuálny fond, Rozhlas a televíziu Slovenska,
 • ďalšie subjekty, ktoré vyberajú poplatky v súlade so svojimi hmotno-právnymi predpismi.

649

Iné ostatné výnosy

 • sa účtuje nárok na úhradu za manká a škody od fyzických osôb a právnických osôb,prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok,
 • ostatné výnosy nezaúčtované na predchádzajúcich účtoch,
 • v účtovnej jednotke, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, kladný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa pri vložení nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti.

65

Tržby z predaja a prenájmu majetku

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

 • tržby z predaja majetku, ako aj odhad sumy predaja majetku, poplatkov za licencie alebo iné majetkové práva so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky, 311 – Odberatelia,
 • sú predmetom dane (§ 12 ods. 2).

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

 • sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 315 – Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 – Bankové účty.

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

 • sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého i krátkodobého charakteru, účtovaných účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok.

654

Tržby z predaja materiálu

 • účtujú sa čiastky vyúčtované odberateľom za predaný materiál,
 • sú predmetom dane (§ 12 ods. 2).

656

Výnosy z použitia fondu

 • účtuje sa použitie zdrojov fondov, ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne alebo sa hradia prevádzkové výdavky. V prospech tohto účtu sa účtuje aj použitie zdrojov fondu, ak bol zaúčtovaný náklad, ktorý sa hradí z fondu.
 • Náklady verejnej zbierky sa účtujú na ťarchu príslušného analytického účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť podľa druhu a súčasne sa účtuje použitie fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom 656 – Výnosy z použitia fondu.

658

Výnosy z nájmu majetku

 • sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti (ekonomická činnosť NÚJ),
 • sú predmetom dane (§ 12 ods. 2).

66

Prijaté príspevky

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

 • prijaté príspevky alebo nárok na príspevky od org. zložiek, ak sú účtovnými jednotkami, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica alebo na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7).

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

 • prijaté finančné príspevky alebo nárok na finančné príspevky od právnických osôb,
 • prijaté finančné prostriedky ako dar od právnickej osoby, ktorá poukazuje 2 % z podielu zaplatenej dane pri splnení podmienok podľa zákona44,
 • odpustenie záväzku voči právnickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7), okrem sponzorského daru, charitatívnej reklamy a daru, ktorý bol poskytnutý poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
 • prijaté peňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“) – je predmetom dane,
 • príjem z charitatívnej reklamy, až do 20 000 eur ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení); je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2 %).

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

 • prijaté príspevky alebo nárok na príspevky od fyzických osôb,
 • odpustenie záväzku voči fyzickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7).

664

Prijaté členské príspevky

 • účtujú sa prijaté členské príspevky alebo nárok na príspevky,
 • ak sa na členských príspevkoch podieľa organizačná zložka, účtuje sa jej podiel na ťarchu tohto účtu, alebo sa nárok podielu účtuje v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
 • členské je predmetom dane, avšak oslobodený [§ 13 ods. 2 písm. b)].

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

 • účtuje sa prijatý podiel dane (2 %) podľa osobitného predpisu45, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty,
 • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
 • pri použití prostriedkov podielu zaplatenej dane na obstaranie pozemku, na ktorom sa uskutoční výstavba, pozemku, na ktorom je vybudovaná nehnuteľnosť alebo na obstaranie dlhodobého majetku odpisovaného, ktorý bude využívať prijímateľ podielu zaplatenej dane, sa účtuje na ťarchu účtu 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
 • v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku obstaraného z príspevku podielu zaplatenej dane sa účtuje vo výške odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7).

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

 • účtuje sa príspevok v rámci verejnej zbierky od právnických osôb alebo fyzických osôb podľa zákona o verejnej zbierke so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica,
 • príspevky získané zbierkou sa zhromažďujú na osobitnom účte v banke a vytvárajú peňažný fond účtovnej jednotky,
 • súčasne sa účtuje tvorba fondu na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov,
 • je predmetom dane, avšak oslobodený [§ 13 ods. 1 písm. a)].

69

Dotácie

691

Dotácie

 • účtuje sa priznanie dotácie účtovnej jednotke a na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo na ťarchu účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy,
 • sú predmetom dane, avšak oslobodené (§ 13 ods. 1a).

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Poznámky pod čiarou: 

(1) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 2 písm. h) Postupov účtovania pre NÚJ.

(2) § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

(3) Napríklad neinvestičné fondy podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch nemôžu podnikať a neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. nemôžu sa podieľať na podnikaní tretích osôb (nemôžu zakladať podnikateľské  subjekty).

(4) § 43 ods. 3 písm. c), d), h) zákona o dani z príjmov.

(5) § 3 zákona č. 34/2001 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov.

(6) § 16a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

(7) § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovnícrtva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74.

(8) § 3 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(9) § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 17 599/2003-92.

(10) § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 17 599/2003-92.

(11) § 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(12) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

(13) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

(14) Zákon č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

(15) Zákon č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

(16) Zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

(17) § 223 až § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

(18) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(19) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(20) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(21) § 6 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z.  o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov.

(22) Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(23) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

(24) § 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(25) § 4 až § 18 zákone č. 582/2004 Z. z.

(26) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

(27) Napríklad zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 až § 28 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(28) § 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

§ 31 a § 32 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

§ 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(29) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(30) § 64 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

(31) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov.

(32) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(33) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 404/2015 Z. z.

(34) § 18 ods. 7 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR v znení zákona č. 464/2005 Z. z.

(35) § 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(36) § 43 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(37) § 43 ods. 3 písm. g)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(38) § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z.

(39) § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

(40) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.

(41) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov.

§ 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

(42) § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(43) § 48 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z.

(44) § 50 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(45) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Používané skratky:

Skratka

Popis

a pod.

a podobne

CP

Cenné papiere

DDS

Doplnkové dôchodkové sporenie

DF

Účtovný doklad – dodávateľská faktúra

DHM

Dlhodobý hmotný majetok

DM

Dlhodobý majetok

DNM

Dlhodobý nehmotný majetok

DPH

Daň z pridanej hodnoty

DPPO

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

DzP

Daň z príjmov

ECB

Európska centrálna banka

ERP

Elektronická registračná pokladnica

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

FO

Fyzická osoba

HV

Hospodársky výsledok

ID

Interný účtovný doklad

IT

Informačné technológie

Jazyková škola

MŠVVaŠ SR

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

NBS

Národná banka Slovenska

NÚJ

Nezisková účtovná jednotka

O.Ú.K

Otváranie účtovných kníh

OF

Účtovný doklad – odberateľská faktúra

PHL

Pohonné látky

PN

Práceneschopnosť

PO

Právnická osoba

RF

Rezervný fond

SF

Sociálny fond

SP

Sociálna poisťovňa

SVB

Spoločenstvá vlastníkov bytov

SW

Softvér

ŠJ

Školská jedáleň

ŠR

Štátny rozpočet

t.z.

to znamená

tzv.

takzvané

VÚC

Vyšší územný celok

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia subjektov verejnej správy

ZI

Základné imanie

ZoÚ

Zákon o účtovníctve

ZP

Zdravotná poisťovňa

ZUŠ

Základná umelecká škola