Kategórie


V sústave podvojného účtovníctva sa účtujú náklady a výnosy, pričom sa uplatňuje princíp akruálneho účtovníctva. To znamená, že náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom časovo a vecne vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.

Podľa zákona o účtovníctve výnos zvyšuje ekonomické úžitky účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dajú spoľahlivo oceniť, náklad znižuje ekonomické úžitky účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dajú spoľahlivo oceniť.

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je výsledok hospodárenia. Výsledok hospodárenia predstavuje výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období a môže sa vykázať ako zisk alebo strata. Zisk v neziskových účtovných jednotiek nemôže byť rozdelený medzi zriaďovateľov/zakladateľov, členov orgánov alebo medzi zamestnancov neziskových účtovných jednotiek, použije sa v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti plnenia všeobecne prospešného účelu NÚJ.

Účtovníctvo je základným zdrojom informácií pre riadenie procesov neziskovej účtovnej jednotky, z ktorého je možné získať informácie o hospodárení jednotlivých nákladových stredísk s ich vecným plnením, o implementácií projektov a o jednotlivých zdrojoch financovania a ich použitíAj na NÚJ sa vzťahujú daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu1. Okrem hlavnej činnosti, môže vykonávať ekonomickú činnosť2, či podnikateľskú činnosť3, ak jej to dovoľuje hmotno-právny predpis, na základe ktorého vznikla. S tým súvisia ďalšie daňové povinnosti, ktorých preukázateľnosť je súčasťou účtovnej dokumentácie.

Z dôvodu plnenia všeobecne prospešných úloh, verejno-prospešných úloh, vzájomno-prospešných úloh neziskových účtovných jednotiek a vykonávania služieb vo verejnom záujme v neziskovom a verejnom sektore, špecifickými cieľmi finančného riadenia NÚJ je potrebné sledovať náklady a výnosy v analytickom členení na nákladové strediská, projekty, zdroje financovania a s nimi spojené daňové povinnosti.

Požiadavky na finančné účtovníctvo, projektové účtovníctvo a manažérske účtovníctvo kladie zvýšené nároky na účtovný informačný systém a účtovnú dokumentáciu neziskových účtovných jednotiek.

Účtovanie o nákladoch – účtová trieda 5

(§ 52 – § 61 postupov účtovania)

Náklady (výdavky4) na zabezpečenie činnosti a plnenia účelu neziskových účtovných jednotiek členíme a účtujeme:

1. na správu (účtové skupiny 50 – 55) – v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti NÚJ,

2. na činnosť (účtové skupiny 50 – 55) – sú to náklady na bežnú prevádzku procesov, ktoré sa týkajú

 • materiálneho zabezpečenia (účtová skupina 50),
 • nakupovaných externých služieb (účtová skupina 51),
 • osobných nákladov (účtová skupina 52),
 • ostatných nákladov (účtová skupina 53, 54 okrem účtu 547 a 55),
 • osobitných nákladov, hlavne nákladov cieľových skupín pri realizácií projektov, osobitných aktivít a potrieb cieľových skupín a dobrovoľníkov (účet 547).

Podľa jednotlivých aktivít, ktoré napĺňajú účel a ciele neziskových účtovných jednotiek a vykazujú sa v účtovnej závierke, náklady na činnosť členíme:

2.1 na hlavnú činnosť – vyplýva z misie (poslania) NÚJ,

2.2 na ekonomickú činnosť – pri efektívnejšom využívaní majetku a ľudských zdrojov nad rámec hlavnej činnosti,

2.3 na podnikateľskú činnosť – pri vybraných NÚJ na základe živnostenského oprávnenia,

3. finančná podpora (účtová skupina 56) verejnoprospešného účelu, ktorý vyplýva z účelu činnosti neziskovej účtovnej jednotky, na ktorý bola založená (vo vybraných účtovných jednotkách, ako sú nadácie, neinvestičné fondy, účelové fondy cirkevných organizácií, a pod.) a z organizovania zbierok.

Charakteristika účtov účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť

Na ťarchu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť NÚJ narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

 • Neúčtujú sa tu externé náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku a finančného majetku.
 • Opravy nevýznamných chýb nákladov sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov.
 • Ak vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v nákladoch účtovaných podľa iných dokladov sú zahrnuté aj sumy, ktoré nepatria do nákladov NÚJ (napr. súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrický prúd), potom sa postupuje takto:
 • ak pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr pohľadávky sú známe sumy pohľadávok, ktoré majú uhradiť zamestnanci alebo iné účtovné jednotky, sumy týchto pohľadávok sa účtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
 • sumy pohľadávok podľa predchádzajúceho odseku pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr, účtujú sa na príslušnom účte v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť; o dodatočne prijaté náhrady alebo pohľadávky, na účtoch v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy, sa znížia účtované náklady v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť.
 • Analytické členenie účtov je podľa potrieb finančného riadenia, kalkulácií, rozpočtov, projektov, zdrojov financovania s vplyvom na výkazy účtovnej závierky, kde sa vykazuje hlavná nezdaňovaná činnosť a zdaňovaná činnosť NÚJ.

Často používané účty

Účtová trieda, účet

Názov účtovej triedy, názov účtu, obsah

50

Spotrebované nákupy 

 

 • najmä spotreba materiálu, tovaru a výrobkov,
 • účtujú sa spôsobom A alebo spôsobom B podľa rozhodnutia NÚJ.

501

Spotreba materiálu

 • priamy materiál súvisiaci so službami, prípadne výrobou,
 • drobný hmotný majetok (obstarávacia cena nižšia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok), o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobý,
 • režijný materiál,
 • pohonné látky,
 • materiál na údržbu dlhodobého majetku,
 • propagačné predmety,
 • odborná literatúra, knihy.

502

Spotreba energie

 • náklady na elektrickú energiu, paru, plyn a vodu.

504

Predaný tovar

 • spotreba tovaru určeného na ďalší predaj, ktorý sa účtuje hlavne pri zdaňovanej podnikateľskej činnosti,
 • v nezdaňovanej hlavnej činnosti sa o predanom tovare môže účtovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

51

Služby

 

 • účtuje sa o všetkých externých službách,
 • aktivujú sa vnútroorganizačné služby a práca dobrovoľníkov.

511

Opravy a udržiavanie

 • účtujú sa externé náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého majetku a zásob,
 • spravidla na opravu a udržiavanie je dodaný materiál so službou,
 • jedná sa hlavne o opravu a udržiavanie
 • hnuteľného majetku,
 • nehnuteľného majetku,
 • dopravných prostriedkov a
 • zásob.

512

Cestovné

 • cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách5, ktoré súvisia s tuzemskými a zahraničnými cestami,
 • cestovné všetkými druhmi dopravných prostriedkov, stravné, vreckové, náhrady za ubytovanie, príp. ďalšie nutné vedľajšie náklady (parkovné, taxi a pod.),
 • týka sa zamestnancov, štatutárov a dobrovoľníkov, ktorí sú vyslaní na pracovnú cestu NÚJ.

513

Náklady na reprezentáciu

 • všetky náklady vynaložené na reprezentáciu NÚJ, najmä výdavky na pohostenie, občerstvenie a propagačné predmety týkajúce sa reprezentácie organizácie, súvisiace napr. s fundraisingom,
 • náklady sa týkajú najmä správy NÚJ,
 • nie sú to náklady na propagáciu všeobecne prospešnej služby, resp. všeobecne prospešného cieľa, na ktorý účel je NÚJ založená.

518

Ostatné služby

 • nakupované služby, ako je nájomné, komunikačné náklady (telefón, poštovné, internet),
 • externé služby (outsourcing),
 • drobný dlhodobý nehmotný majetok (obstarávacia cena nižšia ako 2 400 €), o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobý,
 • softvérové a IT služby,
 • služby reprodukčnej povahy,
 • nakupované reklamné služby propagujúce všeobecne prospešnú činnosť,
 • noviny, časopisy, ktoré majú krátkodobý informačný charakter služby,
 • aktivované vnútroorganizačné služby,
 • aktivované služby dobrovoľníkov.

52

Osobné náklady

 

 • na základe pracovno-právnych vzťahov (pracovných zmlúv a dohôd)6,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtov účtovej skupiny 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami.

521

Mzdové náklady7

 • hrubé mzdy zo závislej činnosti zamestnancov, vrátane nepeňažných plnení,
 • odmeny z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtu 331 – Zamestnanci.

524

Zákonné sociálne poistenie8 a zdravotné poistenie9

 • náklady na zákonné poistné a príspevky, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnancov SP a ZP,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami.

525

Ostatné sociálne poistenie

 • náklad z poistenia podľa osobitných predpisov (DDS)10,
 • poistenie dobrovoľníka11,
 • sumy poistného a príspevkov nad povinný rámec stanovený príslušnými zákonmi.

527

Zákonné sociálne náklady

 • tvorba sociálneho fondu z miezd vyplývajúcich z pracovných zmlúv (nie dohôd),
 • náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca12,
 • príspevok zamestnávateľa na poskytnutie stravy zamestnancom do limitu 55 % z najnižšej hodnoty stravného určeného zákonom o cestovných náhradách,
 • odstupné v zákonnej výške alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve,
 • obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov (obligatorné náklady).

528

Ostatné sociálne náklady

 • odstupné nad rámec zákonov alebo sumy dohodnutej v kolektívnej zmluve,
 • príspevok zamestnávateľa na poskytnutie stravy zamestnancom nad limit,
 • iné náklady sociálneho charakteru nad rámec ustanovený osobitnými predpismi.

53

Dane a poplatky

 

 • účtujú sa dane, odvody a platby obdobného charakteru, ak je účtovná jednotka poplatníkom alebo daňovníkom13 s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 – Daň z príjmov,
 • zúčtovanie týchto daní a poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv,
 • účtujú sa súvzťažne v prospech účtu 345 – Ostatné  dane a poplatky.

531

Daň z motorových vozidiel

 • predmetom dane14 je vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie,
 • účtuje len tá účtovná jednotka, ktorá podniká.

532

Daň z nehnuteľností15

 • jedná sa o daň
 • z bytov a nebytových priestorov,
 • z pozemkov a
 • zo stavieb,
 • správcom dane je miestna samospráva, ktorá určí ročnú sadzbu dane vo svojom VZN,
 • oslobodenie od dane pre vybrané NÚJ rieši § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. a správca dane môže podľa tohto zákona vo svojom VZN znížiť alebo oslobodiť od dane NÚJ.

538

Ostatné dane a poplatky

 • ostatné miestne dane a poplatky do rozpočtu samospráv na základe VZN,
 • odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý je zamestnávateľ povinný odviesť podľa osobitného predpisu16,
 • ostatné príspevky alebo poplatky, ktoré je účtovná jednotka povinná platiť podľa osobitného predpisu17.

54

Ostatné náklady

541

Zmluvné pokuty a penále

 • zmluvné pokuty a penále vyplývajúce z obchodných zmlúv podľa obchodného i občianskeho zákonníka, ktoré nemajú sankčný charakter.

542

Ostatné pokuty a penále

 • sankčné pokuty, odvody a penále, ktoré sú platené do štátneho rozpočtu, rozpočtu samospráv a pre povinné sociálne a zdravotné poistenie18,
 • sumy záväzkov podľa príslušných dokladov sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy alebo 379 – Iné záväzky.

543

Odpísanie pohľadávky 

 • odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania,
 • postúpenie pohľadávky a odpísanie pri konkurze a reštrukturalizácii dlžníka (z obchodných vzťahov)19,
 • analytické členenie pohľadávok, pokiaľ ide o daňovo uznané odpísanie pohľadávok,
 • pred odpísaním pohľadávky by sa mali účtovať opravné položky (podľa rozhodnutia NÚJ).

544

Úroky 

 • úroky z bankových úverov podľa výpisu z banky,
 • úroky vyplývajúce zo zmlúv o pôžičke, finančnej výpomoci,
 • úroky pri finančnom prenájme (leasingu).

545

Kurzové straty

 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia finančného majetku ku dňu účtovnej závierky,
 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene ku dňu, kedy pohľadávky, resp. záväzok zaniká.

546

Dary – vecné dary, ako

 • dobrovoľné bezodplatné odovzdanie dlhodobého hmotného, resp. nehmotného majetku a to zostatková cena darovaného dlhodobého majetku,
 • bezodplatné odovzdanie zásob,
 • ak je NÚJ platiteľ DPH, potom sa na toto bezodplatné plnenie vzťahuje na celý dar, vrátane dane z pridanej hodnoty,
 • v prípade, ak vecný dar je vyvezený do zahraničia mimo územia EÚ na humanitárnu, dobročinnú alebo vzdelávaciu činnosť, potom je nárok na vrátenie DPH20, ktorá sa zaúčtuje na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 546 – Dary.

547

Osobitné náklady

 • špecifické náklady vyplývajúce z hlavnej činnosti pre ktoré nie je účet v účtovej triede 5,
 • náklady cieľových skupín pri realizácií projektov napríklad cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka21,
 • špecifické náklady, ktoré vyplývajú z činnosti cirkví a náboženských spoločností,
 • náklady športovej organizácie na výchovné, náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu, náklady dopingovej kontroly, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov a štartovného, nákladov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia22 a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu23,
 • náklady na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku a jeho technické zhodnotenie, ktorý nie je vo vlastníctve spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • volebná kaucia, ktorá sa nevracia, poskytnutá politickou stranou alebo politickým hnutím podľa osobitného predpisu24 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.

548

Manká a škody

 • účtujú sa manká a škody na majetku,
 • neúčtujú sa manká v pokladni, cenín a cenných papierov, tie sa účtujú voči zodpovednej osobe za zverený majetok,
 • priznanie  na náhradu mánk a škôd sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy.

549

Iné ostatné náklady 

 • náklady finančného charakteru,
 • náklady peňažného styku ako sú poplatky banke, poplatky Štátnej pokladnici (napr. verejné vysoké školy),
 • komerčné a zákonné poistenie majetku a osôb,
 • poistné náklady vrátane nákladov spojených so získavaním bankových záruk a obdobné bankové výdavky, depozitné poplatky s výnimkou, ak sa tieto položky stávajú obstarávacou cenou majetku,
 • iné ostatné náklady, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti NÚJ, ale nie sú obsiahnuté na účtoch účtovej skupiny 50 a 51,
 • NÚJ, ktorá vkladá nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, pričom nepeňažný vklad ocenený v účtovníctve má vyššiu hodnotu, ako hodnota vkladu. Vzniká záporný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa pri vložení nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti. Tento rozdiel sa účtuje na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady.
 • DPH pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku.

55

Odpisy, predaný majetok a opravné položky

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

 • účtujú sa odpisy podľa odpisového plánu,
 • zostatková cena majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia (mimo predaja a manka, škody),
 • účtovné odpisy môžu byť rovnaké ako daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmu § 22 – § 28,
 • ak NÚJ uplatňuje odpisy pre daňové účely, potom vedie analytickú evidenciu účtu odpisov:
 • daňové odpisy,
 • rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.

552

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

 • pri predaji DM sa účtuje zostatková hodnota do výšky obstarávacej ceny,
 • v dôsledku manka a škody sa účtuje zostatková hodnota na ťarchu účtu 548 – Manká a škody.

553

Predané cenné papiere 

 • úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok alebo 25 – Krátkodobý finančný majetok v ocenení vedenom na týchto účtoch,
 • zároveň sa zúčtujú opravné položky, ktoré boli k týmto cenným papierom vytvorené,
 • výnos z predaja cenných papierov sa účtuje v prospech účtu 653 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov.

554

Predaný materiál

 • aj keď sa v priebehu účtovného obdobia účtuje nákup materiálu priamo do spotreby (spôsob B účtovania zásob) na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, v prípade predaja materiálu sa tento preúčtuje z účtu 501 na ťarchu účtu 554,
 • výnos z predaja materiálu sa účtuje v prospech účtu 654 – Tržby z predaja materiálu.

556

Tvorba fondov 

 • účtuje sa v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (fond tvorený z verejných zbierok, neinvestičný fond, nadačný fond) alebo 413 – Fond reprodukcie (iba v prípade verejnej vysokej školy).

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 

 • má fakultatívny charakter,
 • účtuje sa tvorba opravnej položky súvzťažne v prospech príslušných účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam,
 • zrušenie alebo zníženie opravnej položky sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtových skupín (09, 19, 29, 39) a v prospech účtu 558.

56

Poskytnuté príspevky

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

 • účtujú sa poskytnuté príspevky alebo nárok na príspevky medzi organizačnými zložkami, ak majú samostatnú právnu subjektivitu,
 • súvzťažne sa účtuje v prospech účtu
 • 221 – Bankové účty,
 • 211 – Pokladnica,
 • 325 – Ostatné záväzky,
 • týka sa to napr. NÚJ, ako sú
 • občianske združenia,
 • cirkevné organizácie a náboženské spoločnosti,
 • súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia spolu so zriaďovateľmi a pod.

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

 • účtujú hlavne nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie, ktoré majú zriadené účelové fondy a pod. poskytnuté finančné dary, príspevky právnickým osobám bez nároku na protislužbu,
 • poskytnuté členské príspevky a iné príspevky nárok na príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo v prospech účtu 211 – Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 • sa účtujú poskytnuté príspevky FO alebo nárok na príspevky súvzťažne v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo v prospech účtu 211 – Pokladnica alebo v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

 • sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom podielu zaplatenej dane, ak príspevky poskytne inej právnickej osobe, súvzťažne v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky alebo v prospech účtu 221 – Bankové účty,
 • v účtovníctve inej právnickej osoby sa účtuje prijatý príspevok z podielu zaplatenej dane od prijímateľa podielu zaplatenej dane v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií25.

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 

 • sa účtujú poskytnuté príspevky fyzickým osobám alebo právnickým osobám, pre ktoré bola organizovaná verejná zbierka súvzťažne v prospech účtu 221 – Bankové  účty alebo v prospech účtu 211 – Pokladnica.

57

Vnútroorganizačné prevody nákladov

 

 • V účtovnej skupine 57 – Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú vnútroorganizačné náklady vzniknuté v organizačnej zložke účtovnej jednotky pri prijatí výkonov od inej organizačnej zložky účtovnej jednotky.
 • Úhrn vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách účtovnej jednotky je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách účtovnej jednotky účtovaných na účtoch účtovej skupiny 67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov.

59

Daň z príjmov

591

Daň z príjmov

 • sa účtuje výška splatných daní podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov,
 • daň vyberaná zrážkou v NÚJ sa týka najmä
 • úrokov pripísaných na bankovom účte26,
 • príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv SVB z prenájmu, z predaja spoločných častí vlastníctva27,
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa28.

595

Dodatočné odvody dane z príjmov 

 • sa účtuje vyrubenie rozdielu dane a príjmov za minulé roky a v prospech tohto účtu vrátenie preplatku dane z príjmov za minulé roky.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Príklad z praxe uvidíte po prihlásení sa na portál.

Poznámky pod čiarou:

[1]
Hlavne § 12, § 13, § 41, § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov.

[2]
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov.

[3]
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a predpisov.

[4]
Pre daňové účely sa používa termín výdavky, napr. § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom a rozpočtom samospráv náklady musia byť aj zaplatené podľa zákona č. 523/2003 Z. z. a zákona č. 583/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[5]
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[6]
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

[7]
§ 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

[8]
Zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[9]
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov.

[10]
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[11]
§ 6 ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov.

[12]
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[13]
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

[14]
§ 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[15]
§ 4 – § 18 zákona č. 582/2004 Z. z.

[16]
§ 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

[17]
Napríklad zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 37 zákona č. 171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 až § 28 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[18]
§ 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

§ 31 a 32 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

§ 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[19]
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[20]
§ 64 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

[21]
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov.

[22]
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[23]
§ 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

[24]
§ 18 ods. 7 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.

[25]
§ 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

[26]
§ 43 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[27]
§ 43 ods. 3 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[28]
§ 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.