Účtovná kniha a postupy účtovania v sústave JU pre farnosti a cirkvi na Slovensku

Kategórie

(Podľa platnej legislatívy k 1. 1. 2019)

Účtovníctvo farností a cirkví na Slovensku upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a najmä opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Kto vedie jednoduché účtovníctvo?

Zákon o účtovníctve taxatívne definuje, ktoré „cirkevné organizácie“ môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Podľa zákona o účtovníctve § 9 ods. 2 písm. d) ide o cirkev a náboženskú spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podnikaním nie je prenájom nehnuteľného majetku, ani spravovanie lesa podľa zákona o lesoch, ak to nie je ale predmetom podnikania na základe vystaveného živnostenského listu.

V sústave podvojného účtovníctva môžu účtovať všetky cirkevné organizácie, farnosti ako účtovné jednotky, avšak v sústave jednoduchého účtovníctva iba tie, ktoré spĺňajú hore uvedené podmienky:

 1. musia mať právnu subjektivitu,
 2. nesmú podnikať.

Prechod z jednej účtovnej sústavy do druhej sa nemôže uskutočniť v priebehu roka. Môže sa uskutočniť vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po období, v ktorom boli zistené dôvody na zmenu účtovnej sústavy. Všetky účtovné jednotky môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ale naopak to neplatí. Tie organizácie, ktoré majú povinnosť použiť sústavu podvojného účtovníctva, nemôžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Účtovné knihy

Farnosť je povinná viesť podľa zákona o účtovníctve a pre potreby cirkvi účtovné knihy. účtovná kniha nie je len peňažný denník, ako sa veľakrát v praxi používa, ale aj ostatné účtovné knihy, v ktorých sa účtuje o jednotlivých druhoch majetku a záväzkov. Táto účtovná evidencia je potrebná k preukazovaniu a vykazovaniu predmetu účtovníctva v účtovnej závierke podľa zákona o účtovníctve, ale aj pre interné potreby v rámci cirkvi. Ide o tieto účtovné knihy:

 • Peňažný denník, ktorý obsahuje údaje o

  • stave peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách
  • príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov a pre potreby cirkvi,
  • výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov a pre potreby cirkvi,
  • priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov medzi bankami a medzi pokladňou a bankou, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom zachytenom v podrobnom členení,
 • Kniha pohľadávok, ktorá obsahuje najmä údaje o

  • dlžníkoch (z vystavených faktúr voči odberateľom, napr. z nájomného, predaja majetku a pod.),
  • pohľadávkach v peňažnom vyjadrení (podľa zmlúv, ak nie je vystavená faktúra a pod.),
  • poskytnutých preddavkoch (zálohové platby – zaplatená záloha dodávateľovi, ale nedodaný tovar, resp. nedodaná služba),
  • poskytnutých úveroch a pôžičkách,
  • pohľadávkach dane z príjmov, o pohľadávkach nepriamych daní, ako je daň z pridanej hodnoty voči daňovému úradu,
  • pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • Kniha záväzkov, ktorá obsahuje najmä údaje o

  • veriteľoch (neuhradené dodávateľské faktúry),
  • výške záväzku v peňažnom vyjadrení (napr. záväzky voči Ordinariátu, záväzky voči Podpornému fondu, ostatné záväzky podľa zmlúv, ak nie je vystavená dodávateľská faktúra,),
  • prijatých preddavkoch (prijatá záloha vopred, napr. za nájom, záloha vopred za predaný materiál a pod.),
  • prijatých úveroch a pôžičkách,
  • záväzkoch dane z príjmov v prípade povinnosti voči daňovému úradu, o záväzkoch nepriamych daní (DPH) a poplatkov voči miestnej samospráve.
  • záväzkoch voči zamestnancom,
  • záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • iné pomocné knihy, ktoré sú potrebné na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke (aj pre potreby cirkvi). Ide napríklad o

  • knihu dlhodobého majetku,
  • knihu zásob,
  • pomocnú knihu z pracovnoprávnych vzťahov,
  • evidenciu darov podľa členenia na dary
   • od fyzických osôb,
   • od právnických osôb,
   • zo zahraničia
  • evidenciu dotácií podľa členenia na
   • dotácie zo samospráv (obec, mesto, VÚC)
   • dotácie zo štátneho rozpočtu (ministerstvá, úrad vlády a pod.),
   • dotácie z fondov Európskej únie
  • evidenciu účelových zbierok podľa členenia na
   • Zbierka pri Božom hrobe
   • Zbierka na Seminár
   • Zbierka na Charitu – jar
   • Zbierka na Charitu – jeseň
   • Zbierka Halier sv. Petra
   • Zbierka na misie
   • Zbierka na masmédiá
   • Iné účelové zbierky.

Kedy nastane účtovný prípad?

Deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň, keď došlo k zmene v majetku, záväzkoch, príjmoch alebo výdavkoch. Túto zmenu je potrebné v zmysle zákona o účtovníctve zaznamenať.

Ide o deň, kedy prichádza k:

 1. vzniku pohľadávky (vystaveniu faktúry), vzniku záväzku (prijatiu faktúry od dodávateľa), platbe záväzku (úhrada v banke, platba v hotovosti), inkasu pohľadávky (úhrada v banke, platba v hotovosti), postúpeniu pohľadávky (podľa zmluvy), poskytnutiu alebo prijatiu preddavku (výdavok alebo príjem v hotovosti, resp. na bankový účet), prevzatiu dlhu (podľa zmluvy), výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene (v prípade valutovej pokladnice a devízového účtu), splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok, ktoré v účtovnej jednotke nastali a sú predmetom účtovníctva alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti,
 2. nadobudnutiu alebo odovzdaniu nehnuteľnosti, pričom dňom uskutočnenia účtovného prípadu u prevádzajúceho nehnuteľnosť je to deň odovzdania nehnuteľnosti nadobúdateľovi, u nadobúdateľa nehnuteľnosti ide o deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom,
 3. účtovnému zápisu, ktorý sa uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a nazýva sa uzávierkový účtovný prípad.

Každý účtovný prípad je prísne dokladovateľný. To znamená, že na každý účtovný prípad musíme mať účtovný doklad, ktorý musí mať náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve.

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý v jednoduchom účtovníctve musí obsahovať

 1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 5. dátum  uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 6. podpisový záznam osoby (podľa § 32 ods. 3 zákona o účtovníctve) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke (zodpovednosť po vecnej stránke) a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (zodpovednosť po formálnej stránke).

V praxi sa stretávame s piatimi druhmi dokladov:

 1. dodávateľské faktúry (externé doklady),
 2. odberateľské faktúry (interné doklady),
 3. bankové výpisy (externé doklady),
 4. príjmové a výdavkové pokladničné doklady (interné doklady) a
 5. interné doklady, ktoré vystavujeme na základe rôznych účtovných prípadov, na ktoré nemáme vyššie pomenované doklady, ako sú zúčtovateľné mzdové listiny, zmluvy, zápočty záväzkov a pohľadávok, odpisy majetku a podobne.

Keď farnosť obdrží externý doklad (dodávateľská faktúra, bankový výpis) alebo vystaví pokladničný doklad, odoslanú faktúru alebo interný doklad, nastáva účtovný prípad. Tento účtovný prípad zapisuje do účtovných kníh, ktoré sa vyššie spomínali, podľa druhu dokladu chronologicky.

Pred tým, ako sa zapíše účtovný prípad, ktorý je podložený účtovným dokladom do účtovných kníh, musí sa jednoznačne označiť – slovne i číselne. Napr. dodávateľská faktúra 3. v poradí bude mať označenie DF-003, Pokladničný doklad 25 v poradí od začiatku roka bude mať číslo PD-025 a pod.

Pre zabezpečenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti účtovníctva je potrebné si zvoliť určitý spôsob evidovania, resp. číslovania účtovných dokladov v prepojení na peňažný denník tak, aby bolo možné preveriť zápis účtovného prípadu v peňažnom denníku v nadväznosti na účtovný doklad. Účtovná jednotka si vytvorí internú smernicu, ktorej obsahom bude číselník účtovných dokladov.

Ako začať účtovať?

Pri začatí svojej činnosti, resp. na začiatku účtovného obdobia (obvykle k 1. 1. bežného roka) je farnosť povinná otvoriť účtovné knihy. Ku dňu, ku ktorému účtovná jednotka otvára účtovné knihy zaúčtuje:

 1. do peňažného denníka konečné zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti, v bankách, ako aj priebežné položky z konca predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav príslušného účtovného obdobia,
 2. do knihy pohľadávok a knihy záväzkov konečné zostatky pohľadávok a záväzkov v príslušnom členení ako začiatočný stav,
 3. konečné zostatky ostatných zložiek majetku a záväzkov vedených v pomocných knihách z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav.

Peňažný denník

V peňažnom denníku sa chronologicky zapisujú pohyby peňažných prostriedkov v banke a v hotovosti. V ňom sa účtujú:

 1. príjmy a výdavky v hotovosti,
 2. príjmy a výdavky peňažných prostriedkov na účte v banke,
 3. príjmy a výdavky v rámci nepeňažných účtovných prípadov (kurzové rozdiely, účtovné odpisy dlhodobého majetku, účtovanie dobrovoľníckej práce, uzávierkové účtovné prípady),
 4. priebežné položky – prevody medzi bankami a hotovosťou.

Peňažný denník zároveň obsahuje aj členenie z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Toto členenie sa zobrazuje ako

 1. prehľad o príjmoch a výdavkoch z nezdaňovanej činnosti,
 2. prehľad o príjmoch a výdavkoch zo zdaňovanej činnosti a
 3. prehľad o použití podielu zaplatenej dane z príjmov.

Druhové členenie peňažného denníka nastáva v príjmoch a výdavkoch, ktoré sú rámcovo dané v postupoch účtovania. Toto druhové členenie sa podrobnejšie člení podľa potrieb a činnosti cirkvi.

Pre cirkevné potreby je odporúčané nasledovné druhové členenie:

Stĺpec

Popis stĺpca
Vecný obsah (náplň) stĺpca

Riadok/stlpec v UZNO[1] 

 

01

Por. číslo
Poradové číslo v denníku

02

Dátum
Dátum účtovného prípadu (peňažnej operácie)

03

Číslo dokladu
Interné číslo dokladu, zvlášť číselný rad pre peniaze v hotovosti, podľa jednotlivých pokladní a zvlášť číselný rad pre bankový účet. Ak je ich viac, tak každý bankový účet má svoj číselný rad

04

Popis účtovného prípadu
Výstižný popis účtovnej operácie

Pokladňa

05

Príjem
Zápis príjmu hotovosti do pokladne

06

Výdaj
Zápis výdavku hotovosti z pokladne

07

Zostatok
Zostatok hotovosti v pokladni (rozdiel všetkých príjmov a všetkých výdavkov hotovosti)

Účet v banke

08

Príjem
Zápis príjmu na bankovom účte

09

Výdaj
Zápis výdavku z bankového účtu

10

Zostatok
Zostatok peňažných prostriedkov na bankovom účte (rozdiel všetkých príjmov a všetkých výdavkov na účte v banke)

Priebežné položky

11

Príjem
Príjem pri prevodoch medzi bankovými účtami a pokladnicou a prevodoch medzi bankovými účtami a pokladňami navzájom

12

Výdaj
Výdaj pri prevodoch medzi bankovými účtami a pokladnicou a prevodoch medzi bankovými účtami a pokladňami navzájom

Príjmy v členení – Nezdaňovaná činnosť – t. j. nedaňové príjmy

13

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti
Zbierka do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek, zvonček

06/1

14

Zbierky na odoslanie
Táto zbierka sa zapíše ešte do ďalších kníh:

 • do knihy záväzkov voči Ordinariátu a
 • do pomocnej knihy, kde je podrobné členenie zbierok podľa účelu (pozri členenie účelových zbierok)

06/1

15

Dary PO, FO, zahraničie, Ordinariát
Sú to prijaté dary, ktoré podrobnejšie rozpisujeme v pomocnej knihe podľa darcu

 • od právnickej osoby (firmy, organizácie, súkromné nadácie),
 • od fyzickej osoby (občana) a
 • zo zahraničia

03/1

16

Príspevky z fondov EÚ, ŠR, samosprávy (VÚC, obec, mesto)
Sú to dotácie z verejných zdrojov. Tieto dotácie sa zapisujú aj do pomocnej knihy podľa členenia na

 • dotácie zo samospráv (obec, mesto, VÚC)
 • dotácie zo štátneho rozpočtu (ministerstvá, úrad vlády a pod.),
 • dotácie z fondov Európskej únie

z dôvodu vykázania Ročného výkazu pre Ordinariát

10/1

17

Príspevky na časopisy a knihy
Ide o prijaté príspevky (dary) od veriacich na  časopisy a knihy. Ide o príjem nezdaňovaný. V prípade, že sa knihy predávajú, je to príjem zdaňovaný a zapíše sa do stĺpca 22 – Príjmy z predaja majetku

04/1

18

Príjmy z organizovania akcií
Ide hlavne o príjem od veriacich napríklad z organizovania púte, duchovných cvičení a podobných akcii

09/1

19

Pôžičky od Ordinariátu
Sem sa zapisujú návratné pôžičky voči Ordinariátu a zároveň sa táto pôžička zapíše do knihy záväzkov voči Ordinariátu

07/1

20

Ostatné príjmy nedaňové
Je to stĺpec, kde sa zapíšu

 • všetky ostatné príjmy nedaňové nezahrnuté v stĺpcoch 13 až 19 a
 • finančné výpomoci poskytnuté mimo Ordinariátu. V prípade finančnej výpomoci tento záväzok musí byť zapísaný aj v knihe záväzkov

15/1

Príjmy v členení – Zdaňovaná činnosť – t. j. zdaňované príjmy

21

Nájomné (bez odpočítania dane z príjmov)
Príjmy z nájomného nehnuteľného a hnuteľného majetku. Tento príjem je predmetom dane, neoslobodený od dane a je vedený s ostatnými zdaňovanými príjmami v daňovom priznaní.

02/2

22

Príjmy z predaja majetku
Ide o príjem z predaja

 • nehnuteľného majetku (budovy, pozemky),
 • hnuteľného majetku (zariadenia, dopravné prostriedky ap.),
 • zásob (knihy, drevo, v prípade vlastníctva lesa ap.),
 • finančného majetku (vkladové listy, akcie, ostatné finančné výnosy mimo tých, ktoré sú zdaňované pri zdroji zrážkovou daňou, ako sú úroky v bankách, ktoré sa zapisujú do stĺpca 24

12/2

23

Ostatné príjmy daňové
Sem sa evidujú všetky ostatné zdaňované príjmy nezahrnované v stĺpcoch 21 a 22.

15/2

Príjmy v členení – príjmy zdaňované zrážkou

24

Úroky z vkladov
Do tohto stĺpca patria všetky úroky pripísané na bežných účtoch a termínovaných vkladoch bez poníženia o zrážkovú daň z úroku ako aj iné druhy príjmov, ktoré už boli zdanené zrážkovou daňou.

02/2

Výdavky v členení – Nezdaňová činnosť – t. j. nedaňové výadvky

25

Mzdové náklady (mzdy, daň zo mzdy, zdravotné a sociálne odvody)
Sem patria všetky osobné náklady pracovníkov zamestnaných podľa Zákonníka práce (pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti), ktoré súvisia s hlavnou činnosťou farnosti nie so zdaňovanou činnosťou (napr. mzda kostolníka, organistu)

19/3

26

Bohoslužobné a liturgické pomôcky
Výdavky na kostol – všetky výdavky, ktoré súvisia s bohoslužobnými a liturgickými pomôckami

17 alebo 21/3

27

Energie
Výdavky na kostol – energie týkajúce sa prevádzky

21/3

28

Bežné opravy, nákupy a iné
Výdavky na kostol – všetky ostatné výdavky týkajúce sa prevádzky kostola

21/3

29

Kancelárske, telefónne, poštovné a iné prevádzkové výdavky
Výdavky súvisiace s prevádzkou fary

17 alebo 21/3

30

Energie
Výdavky na farské priestory (alebo časť energií, ktoré sa netýkajú prenajatých priestorov, z ktorých sú zdaniteľné príjmy) týkajúce sa spotreby prevádzky fary alebo pastoračného centra

21/3

31

Bežné opravy, nákupy a iné
Výdavky na farské priestory, v tomto stĺpci sa účtujú výdavky na bežné opravy farskej budovy okrem výdavkov týkajúcich sa prenajatých priestorov

21/3

32

Technické zhodnotenie majetku
Investičná činnosť, v tomto stĺpci sa účtujú výdavky na rekonštrukciu, zhodnotenie, resp. modernizáciu dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je vyššia ako 1 700 eur.

vo výške odpisu 21/3

33

Nákup hnuteľného i nehnuteľného majetku
V tomto stĺpci sa účtujú výdavky na nákup hmotného majetku (obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur) resp. nehmotného majetku (obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 eur).

vo výške odpisu 21/3

34

Dary, príspevky PO, FO
Ide o dary a finančné príspevky poskytnuté fyzickým osobám alebo právnickým osobám na podporu ich činnosti bez nároku na protihodnotu.

20/3

35

Výdavky na organizovanie akcií
Všetky výdavky spojené s organizovaním akcií (napr. pri organizovaní púte ide o výdavky spojené s dopravou, poistením a pod.)

18/3

36

Knihy a časopisy
Výdavky spojené s nákupom časopisov a kníh, ktoré sú určené pre potrebu farníkov, resp.  na pastoráciu

17/3

37

Odoslané zbierky na Ordinariát
Zbierky, ktoré organizuje farnosť a v 100% výške pošle na Ordinariát. Odoslanie zbierky sa zapíše aj do knihy záväzkov voči Ordinariátu.

20/3

38

Príspevky do fondov Ordinariátu
Ide o príspevky do fondov predpísaných Ordinariátom

20/3

39

Vratky pôžičiek Ordinariátu
Ide o vrátenie pôžičky poskytnutej od Ordinariátu. Vrátenie pôžičky sa zapíše aj do knihy záväzkov ako zníženie záväzku voči Ordinariátu

22/3

40

Ostatné výdavky nedaňové
Sem sa účtujú

 • všetky ostatné nezdaňované výdavky, ktoré nie sú zahrnuté v stĺpcoch 25 až 39,
 • odpisy dlhodobého majetku nezahrňovaného do zdaňovanej činnosti,
 • v prípade, že v stĺpci 20 je zapísaný príjem z finančnej výpomoci mimo Ordinariátu, pri jej vrátení sa do tohto stĺpca zapíše vrátená čiastka a zároveň sa poníži záväzok voči Ordinariátu v knihe záväzkov

24/3

Výdavky v členení – Zdaňovaná činnosť – t. j. daňové výdavky

41

Výdavky na zdaniteľné príjmy (prenájom, predaj majetku ap.)
V tomto stĺpci sa účtuj všetky výdavky, ktoré súvisia so zdaniteľnými príjmami zo stĺpcov 21 až 23 vrátane odpisov dlhodobého majetku, z ktorého je príjem a tento príjem je predmetom dane a nie je od dane oslobodený

21/4

42

Ostatné výdavky daňové
V tomto stĺpci sa účtujú všetky ostatné výdavky, ktoré súvisia so zdaňovanou činnosťou, t. j. slúžia na zabezpečenie a udrženie zdaniteľných príjmov.

24/4

43

Daň z príjmu, zrážková daň
Uhradená daň z príjmu právnických osôb, ktorá je výsledkom výpočtu v daňovom priznaní a zrážková daň zrazená z pripísaných úrokov, resp. iných príjmov podliehajúcim zrážkovej dani – uvádza sa v stlpci 4, no je to nedaňový výdavok.

27/4

Druhové členenie príjmov podľa opatrenia, na ktoré následne nadväzuje účtovná závierka, je nasledovné:

Príjmy

 • z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa,
 • z majetku (najmä príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy z cenných papierov),
 • z darov a príspevkov,
 • z členských príspevkov,
 • z podielu zaplatenej dane z príjmov ( príjmy z 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov),
 • z verejných zbierok (zvonček zbierky pre potreby farnosti),
 • z úverov a pôžičiek,
 • z dedičstva,
 • z organizovania podujatí,
 • z dotácií,
 • z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky,
 • z predaja majetku,
 • z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov,
 • ostatné (daňové úpravy príjmov v zmysle príslušného ustanovenia zákona o dani z príjmov).

Druhové členenie výdavkov podľa opatrenia, na ktoré následne nadväzuje účtovná závierka, je nasledovné:

 • zásoby,
 • služby (výdavky na služby poskytované v súvislosti s hlavnou činnosťou),
 • mzdy, poistné a príspevky,
 • prevádzková réžia (výdavky, ktoré súvisia so správou účtovnej jednotky, napríklad spotreba energií, poistné, telefónne služby, poštové služby, náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnancom, výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom),
 • splátky úverov a pôžičiek (vrátane úrokov z úverov a pôžičiek),
 • použitie sociálneho fondu,
 • ostatné (je možné členiť podrobnejšie podľa potrieb účtovnej jednotky, patrí sem daňová povinnosť, ktorá vznikla pri výkone zdaňovanej činnosti),

V priebežných položkách sa zapíše prevod finančných prostriedkov z pokladnice na bankový účet ako výdavok peňažných prostriedkov v hotovosti a príjem na priebežných položkách. Následne sa na základe výpisu z bankového účtu zapíše príjem na bankovom účte a výdavok v priebežných položkách. Obdobne sa postupuje pri prevodoch medzi pokladňami alebo bankovými účtami.

Peňažné prostriedky v cudzej mene sa v peňažnom denníku sledujú v mene euro a v cudzej mene. Pri účtovaní cudzej meny sa postupuje podľa § 8 opatrenia.

Kniha pohľadávok

Vystavením faktúry (účtovného dokladu) za služby, za predané tovary, resp. výrobky nastáva účtovný prípad, ktorý je nutné zapísať do účtovných kníh. V tomto prípade do knihy pohľadávok. Kniha pohľadávok nesie informácie o dlžníkovi, o dni účtovného prípadu, o dni splatnosti pohľadávky, o výške pohľadávky a o dni splatenia pohľadávky a o jej splatenej čiastke. Do knihy pohľadávok sa zapisujú aj:

 • pohľadávky za poskytnuté preddavky dodávateľom,
 • pohľadávky voči štátnemu rozpočtu z titulu dane z príjmov, resp. ostatných priamych či nepriamych daní,
 • pohľadávky voči zamestnancom,
 • pohľadávky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia
 • ostatné pohľadávky.

Je potrebné si zvoliť vhodný spôsob evidovania, resp. číslovania jednotlivých druhov účtovných dokladov v prepojení na knihu záväzkov. Zaplatenie pohľadávky sa vždy doloží účtovným dokladom.

Kniha záväzkov

Podobne, ako pri účtovaní pohľadávok, postupujeme pri účtovaní záväzkov. Kniha záväzkov nesie všetky informácie o veriteľoch, o výške záväzkoch, o dátume účtovného prípadu, o dátume splatnosti. Do knihy záväzkov sa zapisujú:

 • záväzky voči dodávateľom,
 • záväzky voči štátnemu rozpočtu z titulu dane z príjmov, resp. ostatných priamych či nepriamych daní,
 • záväzky voči zamestnancom,
 • záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia,
 • ostatné pohľadávky.

Číslovanie jednotlivých druhov účtovných dokladov týkajúcich sa záväzkov musí byť chronologické a jednoznačné. Úhrada záväzku sa doloží účtovným dokladom.

Pomocné knihy

V pomocných knihách sa vedie evidencia ostatných zložiek majetku, ktoré nie sú zachytené v peňažnom denníku alebo v knihe pohľadávok. Ide napríklad o dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, finančný majetok a zásoby. 

Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa vedie podľa jednotlivých zložiek

 1. v pomocnej knihe majetku alebo,
 2. na skladových kartách.

Čo je kniha majetku?

V knihe majetku alebo na kartách sa uvádza

 • názov alebo popis dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, prípadne jeho číselné označenie,
 • ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve,
 • dátum obstarania, prípadne uvedenia do užívania, ak ide o dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok obstarávaný postupne, najmä pri stavbách, budovách, halách obstarávaných výstavbou,
 • údaje o účtovných odpisoch podľa odpisového plánu,
 • vstupná cena podľa § 25 zákona o dani z príjmov pri dlhodobom majetku patriacom k zdaňovanej činnosti, odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, zostatkovú hodnotu,
 • dátum a spôsob vyradenia.

Zvieratá v základnom stáde, ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone sa v knihách vedú podľa jednotlivých kusov a spôsobom, aby bola zabezpečená riadna evidencia ich stavu, prírastkov, príchovkov a úbytkov; evidencia zvierat sa vedie v peňažných jednotkách alebo v jednotkách množstva s uvedením ceny za kus alebo hmotnostnú jednotku.

Zásoby materiálu obstarané nákupom alebo iným spôsobom sa vedú v knihe materiálových zásob podľa jednotlivých druhov materiálu, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Ak sú zásoby materiálu uložené na viacerých miestach, uvádzajú sa v knihe materiálových zásob nielen podľa druhov, ale tiež podľa miesta uloženia.

Materiálové zásoby prijaté na sklad sa zapisujú do knihy materiálových zásob na základe dodacích listov, faktúr prípadne iných dokladov o prevzatí materiálu; výdaj materiálu do spotreby sa zapisuje na základe výdajok.

V knihe materiálových zásob sa spravidla nevedú drobné nákupy materiálu určených priamo do spotreby.

Ceniny sa evidujú v knihe cenín. Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť po ich vydaní do používania čerpať. Ako cenina sa tiež účtujú zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania.

Čo je pomocná kniha o záväzkoch z pracovno-právnych vzťahoch?

Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva na mzdových listoch. Predpokladom pre zápisy v mzdových listoch sú účtovné záznamy, z ktorých je zrejmý

 • výpočet mzdy,
 • výpočet odvodov poistného pre Sociálnu poisťovňu a príslušnú zdravotnú poisťovňu, vrátane ročného zúčtovania,
 • výpočet zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,
 • výška vyplateného preddavku na mzdu.

Vyplatenie mzdy zamestnancovi sa doloží účtovným dokladom.

Sociálny fond

Ak účtovná jednotka zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu je povinná tvoriť sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Zákon o sociálnom fonde ustanovuje výšku povinného prídelu do sociálneho fondu z hrubých miezd zamestnancov a aj podmienky použitia prostriedkov sociálneho fondu.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok a úbytok sociálneho fondu. Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok v členení použitie sociálneho fondu. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či bude mať prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom bankovom účte, alebo bude o tvorbe sociálneho fondu účtovať iba v knihe sociálneho fondu. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje aj v peňažnom denníku prostredníctvom priebežných položiek ako finančný účtovný prípad v priebehu účtovného obdobia na základe bankových výpisov. Ak účtovná jednotka nemá prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom bankovom účte, pri tvorbe nenastáva pohyb peňažných prostriedkov, účtuje iba v knihe sociálneho fondu.

V súlade s postupmi účtovania sa odporúča, aby si účtovná jednotka vytvorila vnútorný predpis k tvorbe a použitiu sociálneho fondu v nadväznosti na zákon o sociálnom fonde. Z dôvodu naplnenia významu sociálneho fondu sa odporúča čerpať prostriedky sociálneho fondu vytvorené v príslušnom účtovnom období, a neakumulovať ich na sociálnom fonde.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka môže byť v knihe sociálneho fondu vykázaný zostatok, ktorý sa prevádza do nasledujúceho účtovného obdobia. V účtovnej závierke sa konečný zostatok knihy sociálneho fondu vykazuje na samostatnom riadku výkazu o majetku a záväzkov, a to v časti záväzky – sociálny fond.

Ak účtovná jednotka prestane mať zamestnancov a má nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu uložený na osobitnom bankovom účte, prevedie tento zostatok na bežný účet v banke a v peňažnom denníku sa zaúčtuje v členení ako ostatný príjem. V knihe sociálneho fondu sa nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu vysporiada najneskôr do uzavretia účtovných kníh.

Ako ukončiť účtovný rok?

Účtovný rok sa ukončí uzavretím účtovných kníh. Pri uzavieraní účtovných kníh sa

 1. zisťuje suma nevymožiteľných pohľadávok pri trvalom upustení od ich vymáhania, o ktorú sa zníži stav v knihe pohľadávok,
 2. zisťujú kurzové rozdiely peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa účtujú ako uzávierkové účtovné prípady v peňažnom denníku podľa § 8 ods. 3 a kurzové rozdiely podľa § 8 ods. 6 opatrenia,
 3. zisťujú kurzové rozdiely pohľadávok a záväzkov v cudzej mene, ktoré sa účtujú ako uzávierkové účtovné prípady v knihe pohľadávok a knihe záväzkov,
 4. zisťuje výška použitej dotácie ako uzávierkový účtovný prípad podľa § 21 ods. 3 opatrenia,
 5. zisťujú konečné zostatky údajov účtovaných v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách, vedených účtovnou jednotkou, napríklad peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch v banke, príjmy a výdavky celkom, suma neuhradených záväzkov a neinkasovaných pohľadávok,
 6. uzavrie peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy so zreteľným oddelením jednotlivých účtovných období, ak sa pokračuje v účtovných zápisoch aj v ďalšom účtovnom období,
 7. zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami,
 8. zisťuje základ dane z príjmov a daňová povinnosť za účtovné obdobie, ak účtovná jednotka je daňovníkom.

Účtovná závierka – cieľ vedenia účtovníctva

Cieľom vedenia účtovníctva je účtovná závierka, ktorá prezentuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Na podklade údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, ostatných pomocných kníh a vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov, sa zostavuje účtovná závierka, ktorá sa skladá z výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta. V prvom stĺpci sa vykazujú príjmy za nezdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie, v druhom stĺpci sa vykazujú príjmy za zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie, v treťom stĺpci sa vykazujú výdavky za nezdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie, v štvrtom stĺpci sa vykazujú výdavky za zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Informácie a údaje o príjmoch a výdavkoch za zdaňovanú a nezdaňovanú časť získame z účtovnej knihy – peňažný denník

Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

V prvom stĺpci sa vykazujú položky majetku v zostatkových cenách za bežné účtovné obdobie, v druhom stĺpci sa vykazujú položky majetku v zostatkových cenách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, v treťom stĺpci sa vykazujú záväzky za bežné účtovné obdobie, v štvrtom stĺpci sa vykazujú záväzky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Lehoty na ukladanie účtovnej závierky do Registra účtovných závierok sú pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva rôzne, a to lehota:

 1. na podávanie daňového priznania, ak má povinnosť podať daňové priznanie,
 2. ustanovená osobitným predpisom, ak má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo
 3. do šiestich mesiacov od konca  účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona.

Povinnosť uložiť účtovné dokumenty do Registra účtovných závierok zo zákona o účtovníctve sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania,

 • ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie (§ 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov a § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov), alebo
 • nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (napr. § 19 zákona o účtovníctve) alebo
 • ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis (napr. § 67a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon v znení neskorších predpisov).

Tlačivo UZNO je možné nájsť na internetových stránkach Ministerstva financií Slovenskej republiky vo vzoroch tlačív a tiež na stránkach Portálu Finančnej správy Slovenskej republiky, kde je možné aj jeho elektronické vyplnenie a podanie.

Prílohou k tomuto článku sú vzory účtovných kníh – peňažný denník, kniha záväzkov, kniha pohľadávok a z ostatných pomocných kníh kniha dlhodobého majetku.

Autorky: Marcela Dobešová

              Ingrid Šalkovičová

              Magdaléna Feniková

Poznámka pod čiarou: 

 [1] Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého  účtovníctva  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/UZNO.pdf

Súvisiace: Príklad – novostavba kostola