Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií

Kategórie

Neziskové organizácie zo svojho princípu nie sú založené, alebo zriadené za účelom podnikania. Niektoré právne formy neziskových organizácií majú možnosť podnikať. Iba malá časť neziskových organizácií využíva podnikanie ako doplnkový zdroj financovania svojich hlavných aktivít, za účelom ktorých bola založená.

Neziskové mimovládne organizácie (MNO) môžu získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov, a to z domácich, ale aj zahraničných:

  • z činnosti  – tržby a výnosy z vlastnej činnosti, z predaja majetku a ostatné výnosy (príjmy) z činnosti, ktorá je v súlade s účelom založenia, alebo zriadenia MNO;
  • na činnosť – finančné prostriedky získané na činnosť MNO získané od iných subjektov:
  • dary právnických a fyzických osôb,
  • charitatívna reklama,
  • sponzorstvo,
  • príspevky, dotácie transfery z verejných prostriedkov,
  • dedičstvo,
  • verejné zbierky,
  • podiely zaplatenej dane od právnických a fyzických osôb,
  • na činnosť od členskej základne – u osobitných právnických osôb združujúcich osoby za účelom spoločného záujmu, ako sú občianske združenia, spolky, kluby, odborové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, politické strany a hnutia, profesijné a neprofesijné komory, zväzy, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia a pod.

 Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová