Príklad: Vzdelávacie kurzy v ČR

Kategórie

Občianske združenie, ktoré realizuje vzdelávacie kurzy, chce tieto kurzy ponúkať a realizovať aj v ČR v zariadeniach sociálnych služieb. Aké má povinnosti z daňového hľadiska?

Odpoveď:

Z pohľadu zákona o dani z príjmov:
Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je otázka položená veľmi všeobecne. Z poskytnutých informácii nie je jasné, či vzdelávacie kurzy sú občianskym združením vykonávané v rámci hlavnej alebo podnikateľskej činnosti občianskeho združenia, či pôjde o vykonávania kurzov jednorazovo alebo pôjde o opakujúce sa kurzy. Na základe uvedeného aj odpoveď bude všeobecného charakteru.

Čo sa týka dosahovania a zdaňovania príjmov z vykonávania vzdelávacích kurzov v zariadeniach sociálnych služieb na území ČR je v prvom rade potrebné oboznámiť sa s podmienkami a daňovým posúdením vykonávanej činnosti z pohľadu právnej úpravy Českej republiky, ktorá určuje aj rozsah daňových povinností. Na spôsob zdanenia vykonávanej činnosti má zároveň vplyv Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 238/2003 Z. z.). Občianske združenie so sídlom na území SR, ktoré dosahuje príjmy z činnosti aj v Českej republike je možné považovať na účely zákona o dani z príjmov za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú nielen príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky ale aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (v tomto prípade v Českej republike), t. j. takémuto daňovníkovi vzniká povinnosť zdanenia tzv. celosvetových príjmov. Ako už bolo vyššie spomínané, spôsob zahrnutia a zdanenia príjmov dosahovaných občianskym združením na území Českej republiky prostredníctvom daňového priznania podávaného na území Slovenskej republiky závisí od spôsobu ich zdanenia v Českej republiky a uvedenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Z pohľadu DPH:
Pokiaľ ide o vzdelávacie kurzy vykonávané slovenskou organizáciou v iných členských štátoch EU platia tu rôzne podmienky v závislosti od toho, či slovenský subjekt je alebo nie je platiteľom DPH a tiež, či sa služba dodáva zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej osobe.

  1. Ak by slovenský subjekt poskytoval kurzy v ČR, kde sa môže prihlásiť hocikto tzv. verejné alebo otvorené vzdelávanie, museli by sa registrovať v ČR za platiteľov DPH, keďže v ČR neziskové organizácie môžu bez DPH vzdelávať iba deti a nie hocikoho, ako to platí na SK. Toto je však vhodné si  overiť s českým daňovým poradcom.
  2. Ak by bol slovenský subjekt platiteľom DPH a poskytoval by uzavreté vzdelávanie, ktoré si objedná zdaniteľná osoba len pre určitú skupinu, potom by fakturovali vzdelávanie s prenosom daňovej povinnosti na prijímateľa a podávali by aj súhrnný výkaz.
  3. Ak by slovenský subjekt nebol platiteľ DPH a poskytoval by uzavreté vzdelávanie, ktoré si objedná zdaniteľná osoba len pre určitú skupinu, potom by sa museli zaregistrovať podľa § 7a ešte pred poskytnutím takejto služby, fakturovali by s prenosom DPH na prijímateľa a podávali by aj súhrnný výkaz.
  4. Ak by slovenský subjekt bol nezdaniteľnou osobou a poskytoval by uzavreté vzdelávanie, ktoré si objedná nezdaniteľná osoba v ČR len pre určitú skupinu, potom by sa nemusel registrovať na SK ani v ČR a služby by fakturovali bez DPH.

V  zmysle uvedeného je potrebné vedieť, či je služba verejne dostupná alebo uzavretá len na základe objednávky pre určitú skupinu a tiež, či si službu objednáva zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba.