Príklad: Zahraničná faktúra za tovar a poistenie

Kategórie

Ako sa správne samozdaňuje faktúra s 0 % DPH? Tovar sa nakupoval zo zahraničia a na faktúre je uvádzané aj poistenie takéhoto tovaru. Na SK faktúre je takéto poistenie oslobodené od DPH. Ako je to v prípade zahraničnej faktúry? Celá faktúra sa samozdaní prislúchajúcim % DPH alebo treba poistenie vyňať?

Odpoveď:

Na účely tohto zákona o DPH sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak
a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a
b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie.

Podľa § 23 ods. 1 ZDPH základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa určí podľa § 22 ods. 1 až 4 ZDPH.
V zmysle § 22 ods. 1 ZDPH základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru, znížená o daň.
Podľa § 22 ods. 2 ZDPH sa do základu dane zahŕňajú aj iné dane, clá, a poplatky vzťahujúce sa k tovaru a súvisiace náklady (výdavky) ako napr. provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.
Podľa § 22 ods. 3 sa do základu dane sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho.
Ak je v čase dodania tovaru poskytnutá zľava z ceny alebo zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy (§ 22 ods. 4 ZDPH).

V zmysle vyššie uvedeného v prípade nadobudnutia tovaru s poistením, sa do základu dane zahrnie celá protihodnota za objednaný tovar, t. j. aj s poistením, ktoré dodávateľ požaduje uhradiť od kupujúceho.