Zmeny v stravnom a cestovných náhradách od 1. 9. 2022

Kategórie

Zmeny stravného

Od 1. 9. 2022 nadobúda účinnosť opatrenie MPSVaR č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného pre časové pásma nasledovne:

 • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie buď:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení u iného zamestnávateľa
 • prostredníctvom inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby formou stravovacej poukážky, alebo
 • poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka ): 4,80 eura

 • pri zabezpečení stravovania cez sprostredkovateľov hodnota stravovacej poukážky nesmie byť nižšia ako 75 % hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín, t. j. 75 % z 6,40 eura je 4,80 eura.

Povinnosťou zamestnávateľa je prispievať na stravovanie najmenej vo výške 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie: 2,64 eura

 • minimálna hodnota stravovacej poukážky nesmie byť nižšia ako 4,80 eura a 55 % z 4,80 eura je 2,64 eura, čo predstavuje minimálnu výšku príspevku na jedno hlavné jedlo,
 • ak zamestnanec poberá finančný príspevok na stravovanie, jeho minimálna výška je 2,64 eura.

Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie: 3,52 eura

 • maximálna hodnota príspevku zamestnávateľa na stravné predstavuje 55 % zo stravného pre pásmo 5-12 hodín, teda zo 6,40 eura, t. j. 3,52 eura na jedno hlavné jedlo,
 • ak zamestnanec poberá finančný príspevok na stravovanie, jeho maximálna výška je 3,52 eura.

Upozornenie:

Finančný príspevok musí byť vyplatený vopred, preto ak ste nevyplatili v mzde za júl 2022 zákonnú minimálnu hodnotu zamestnancom, odporúčame doplatiť rozdiel.

Zmeny cestovných náhrad

Od 1. 9. 2022 nadobúda účinnosť opatrenie MPSVaR č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

 • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura,
 • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.

Autorka: JUDr. Ing. Dagmar Čierna, LL.M., MBA