Zmeny vo výkazoch účtovnej závierky NÚJ za rok 2022

Kategórie

Výkazy (súvaha, výsledovka) sa podávajú elektronicky cez XML súbor.

V pasívach počet položiek sa nepridal, len sa vypustil riadok 066 (oceňovacie rozdiely z precenenia majetku), čím sa poposúvali riadky a pribudol riadok v časti C.I.2. Výnosy budúcich období krátkodobé a C.I.3. Výnosy budúcich období dlhodobé.

Tiež sú zmenené poznámky, niečo sa zjednodušilo, nejaké informácie sa upresnili, alebo pribudli.

Pri zostavení účtovnej závierky odporúčame zvýšenú pozornosť venovať inventarizácií majetku, záväzkom a rozdielu medzi majetkom a záväzkami (podľa účtov hlavnej knihy v podvojnom účtovníctve a v jednoduchom účtovníctve zostatkom v účtovných knihách, ktoré zaznamenávajú pohyby dlhodobého majetku, zásob, finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov).

Účtovná závierka sa zverejňuje v Registri účtovných závierok nezávisle od podania daňového priznania, a to prostredníctvom portálu finančná správa.sk:

  • s využitím občianskeho preukazu s el. čipom (eID) prostredníctvom slovensko.sk
  • vyplňovaním registračného formulára.

Účtovná závierka pre NUJ v sústave PU:

  •  Účtovná závierka UZNUJv21 (platná od 1. 1. 2022) + príloha Poznámky Úč NÚJ 3-01
  •  Všeobecné podanie – Typ prílohy – výročná správa, správa audítora

Účtovná závierka nepredstavuje prílohu daňového priznania. Prílohami daňového priznania za rok 2022 sú:

  1. Príloha k § 13a a § 13b zákona
  2. Príloha k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona
  3. Príloha k § 30e zákona – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona
  4. Príloha k VI. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch