Zmluva o nájme dopravného prostriedku – bez odplaty

Kategórie

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

uzavretá podľa § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Obchodné meno:                        xxx

Sídlo:                                         xxx

IČO:                                          xxx

DIČ / IČDPH:                             xxx

IBAN:                                         xxx

Zapísaná:                                   xxx

V mene ktorej koná:                   xxx

ďalej len „Prenajímateľ“

a

Meno a priezvisko:                      xxx

Adresa:                                      xxx

Rodné číslo:                               xxx

Číslo OP:                                   xxx

IBAN:                                         xxx

e-mail:                                        xxx

mobil:                                         xxx

ďalej len „Nájomca“ alebo len „Zmluvné strany“


Článok I

Predmet zmluvy a predmet nájmu

(1) Predmetom zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi špecifikovaný dopravný prostriedok v bode 2 tohto článku na dočasné užívanie a záväzok Nájomcu zaplatiť odplatu Prenajímateľovi.

(2) Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo:

Továrenská značka: xxx
Typ vozidla: xxx


VIN číslo: xxx

Rok výroby: xxx

EČV: xxx

(ďalej aj ako „Vozidlo“)

(3) Prenajímateľ prehlasuje, že je vlastníkom uvedeného Vozidla.

Článok II

Doba nájmu

(1) Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od xx.xx.xxxx do xx.xx.xxxx.

(2) Začiatok nájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla Nájomcom. O prevzatí Vozidla Zmluvné strany vyhotovia preberací protokol.


Článok III

Náklady na prevádzku Vozidla

Náklady na pohonné hmoty podľa technického preukazu Vozidla, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie a umývanie hradí Nájomca.Článok IV

Záväzky Nájomcu

Nájomca sa zaväzuje dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky:

 1. riadne sa starať o to, aby na Vozidle tvoriaceho predmet nájmu podľa tejto zmluvy nevznikla škoda,
 2. užívať Vozidlo výlučne na účely, na ktoré Vozidlo slúži,
 3. vrátiť Vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou Prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom Vozidlo Nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
 4. dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu Vozidla,
 5. pravidelne kontrolovať stav, množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora,
 6. na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi,
 7. pristaviť Vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke Vozidla,
 8. po ukončení každej jazdy Vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je Vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu,
 9. akúkoľvek poruchu bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi a pristaviť Vozidlo na opravu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak,
 10. oznámiť Prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s Vozidlom jazdiť (súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu),
 11. v prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť Prenajímateľovi,
 12. bezodkladne informovať Prenajímateľa o každom poškodení vozidla,
 13.  pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou Vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej lehote (súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať Prenajímateľa),
 14. v prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od Vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je Vozidlo vybavené, uhradiť Prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.


Článok V

Práva a záväzky Prenajímateľa

(1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Vozidlo spôsobilé prevádzky a užívania na dohodnutý účel.

(2) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Vozidlo protokolárne spolu s jednou sadou kľúčov, osvedčením o evidencii – prvá časť, alebo s tzv. malým technickým preukazom, potvrdením o zaplatení zákonného poistenia a zelenou kartou.

(3) Prenajímateľ sa zaväzuje, že v prípade poškodenia Vozidla bez zavinenia Nájomcu alebo osôb, ktorým Nájomca umožnil prístup k Vozidlu, Prenajímateľ zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu.

(4) Prenajímateľ má právo na výzvu dvakrát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu Vozidla.


Článok VI

Odovzdávanie a preberanie vozidla

(1) Nájomca prehlasuje, že Vozidlo prevzal od Prenajímateľa v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné, o čom bol Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací a preberací protokol.

(2) Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok VII

Poistenie a škody

(1) Nájomca berie na vedomie, že za Vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.

(2) Vozidlo je havarijne poistené pre prípad havárie a krádeže.

(3) Škody na Vozidle znáša Prenajímateľ, okrem prípadov uvedených v bode 5 tohto článku.

(4) Prenajímateľ zodpovedá zároveň za škody spôsobené Nájomcovi tým, že Vozidlo nie je spôsobilý podľa článku V bodu 1 tejto zmluvy. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia Nájomcom.


Článok VIII

Výpoveď a výpovedná lehota

(1) Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, a to aj   v prípade, že je zmluva uzatvorená na dobu určitú.

(2) Výpoveď musí byť v písomnej forme.

(3) Výpovedná lehota bola Zmluvnými stranami dohodnutá na jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

(4) Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že Nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy, opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky Vozidla.

(5) Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že Prenajímateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovené tejto zmluvy.

(6) Právo užívať Vozidlo zaniká zničením alebo odcudzením Vozidla, odstúpením niektorej zo Zmluvných strán od tejto zmluvy, resp. pri jej vypovedaní posledným dňom výpovednej lehoty.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

(1) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

(2) Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(3) Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis zmluvy.

(4) Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma Zmluvnými stranami odsúhlasenej forme.

(5) Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.V ……………….., dňa………….                                   V ……………….., dňa………….

Za Prenajímateľa:                                                    Za Nájomcu:

______________________                                      ______________________

 Príloha na stiahnutie: 
Zmluva – nájom vozidla bez odplaty.doc