Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky – účtová trieda 3

Kategórie

Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky – účtová trieda 3 – sa riadi § 35 – § 46 Postupov účtovania.

Charakteristika účtov zúčtovacích vzťahov

Na týchto účtoch sa účtujú všetky krátkodobé i dlhodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky účtovnej jednotky odo dňa vzniku až po ich zaplatenie. Ide o

 • dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky z obchodných vzťahov,
 • krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov,
 • záväzky a pohľadávky voči zamestnancom, členom štatutárnych orgánov a dobrovoľníkom,
 • záväzky a pohľadávky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia,
 • záväzky a pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu samospráv,
 • ostatné záväzky a pohľadávky krátkodobé (so splatnosťou kratšou ako jeden rok),
 • ostatné dlhodobé pohľadávky (so splatnosťou dlhšou ako jeden rok),
 • neúčtujú sa tu dlhodobé záväzky (účtujú sa v účtovej triede 4).

Oceňovanie

Pohľadávky sa oceňujú

 • obstarávacou cenou pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
 • menovitou hodnotou pri ich vzniku.

Záväzky sa oceňujú

 • obstarávacou cenou pri ich prevzatí,
 • menovitou hodnotou pri ich vzniku.

Často používané účty

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

31

Pohľadávky – aktívne účty

311

Odberatelia

 • pri vystavených odberateľských faktúrach z ekonomickej, prípadne podnikateľskej činnosti,
 • z hlavnej činnosti v prípade verejnoprospešnej činnosti na základe vystavenej faktúry (zriedka).

314

Poskytnuté prevádzkové preddavky

 • na služby, zásoby (nie na kúpu dlhodobého majetku, tie sa účtujú na účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok),
 • na základe predfaktúry, neúčtuje sa však prijatie predfaktúry, ale až jej úhrada.

315

Ostatné pohľadávky

 • na základe zmlúv z hlavnej činnosti NÚJ,
 • predpisy pohľadávok z verejno-prospešnej činnosti,
 • prijaté dobropisy z dodávateľských faktúr.

32

Záväzky – pasívne účty

321

Dodávatelia 

 • dodávateľské faktúry z obchodných vzťahov.

323

Krátkodobé rezervy

 • od 1. 1. 2014 tvorba rezerv je na rozhodnutí NÚJ.

Účtovné rezervy sa vytvárajú na:

 • na nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, odstupné, prémie a odmeny zamestnancom,
 • na nevyfakturované dodávky a služby, ak je neisté časové vymedzenie alebo výška záväzku,
 • na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
 • na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie a podobne,
 • na prebiehajúce a hroziace súdne spory.
 • Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný účet nákladov, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov, alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený účet nákladov, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady.
 • Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Daňové rezervy sa vytvárajú len na mzdy a zákonné poistenie.

324

Prijaté preddavky

 • sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov pred splnením záväzku (napr. záloha na službu),
 • vystavené predfaktúry sa neúčtujú, účtuje sa až úhrada.

325

Ostatné záväzky

 • predpisy záväzkov na základe zmlúv z hlavnej činnosti NÚJ, obchodných zmlúv a pod.

326

Nevyfakturované dodávky

 • dodávateľské faktúry za tovary a služby splnené do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a nevyfakturované do konca účtovného obdobia.

33

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami – pasívne aj aktívne účty podľa zostatku

331

Zamestnanci

 • záväzky z pracovno-právnych vzťahov.

333

Ostatné záväzky voči zamestnancom

 • za nevyplatené povinnosti NÚJ voči zamestnancom a dobrovoľníkom (napr. cestovné náhrady, neuhradené a zúčtované nákupy).

335

Pohľadávky voči zamestnancom 

 • za poskytnuté zálohy na nákup,
 • zálohy na služobné cesty,
 • za poskytnuté stravné lístky,
 • za nákupy na debetných, aj kreditných kartách, ktoré sú na meno.

336

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

 • analytické členenie podľa jednotlivých poisťovní,
 • majú charakter pasívnych (záväzok voči poisťovni), ale aj aktívnych účtov (pohľadávka voči poisťovni) podľa zostatku.

34

Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie – pasívne aj aktívne účty podľa zostatku

341

Daň z príjmov

 • predpis dane z príjmov právnických osôb (záväzok, pasívny účet),
 • preddavky na daň z príjmov pri povinnosti platenia dane podľa zákona o dani z príjmov (pohľadávka, aktívny účet),
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú platitelia zrážkovej dane,
 • zrážková daň z úrokov sa účtuje väčšinou priamo na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmu.

342

Ostatné priame dane

 • preddavková daň zo závislej činnosti,
 • zrážková daň1 vyberaná platiteľom dane za daňovníka, pokiaľ ide o peňažné výhry v lotériách a iných podobných hrách, peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažnú výhru z verejných súťaží a príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

343

Daň z pridanej hodnoty

 • iba v prípade platiteľa dane z ekonomickej činnosti,
 • najčastejšie pri dovoze tovaru, služby zo zahraničia (§ 7 a § 7a zákona o DPH).

345

Ostatné dane a poplatky

 • predpisy miestnych daní a poplatkov do rozpočtu samospráv.

346

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

 • pohľadávky a záväzky na základe zmlúv s verejnými inštitúciami (ministerstvá, úrad vlády, riadiace orgány pri implementácií projektov),
 • prijaté a nezúčtované preddavky (záväzky) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – bankové účty,
 • pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 691 – Dotácie,
 • dotačné zmluvy pre určené právnické osoby, ktoré sú konečným prijímateľom dotácie sa účtujú ako pohľadávka na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a súvzťažne ako záväzok voči určenému prijímateľovi v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky,
 • konečný prijímateľ dotácie následne účtuje na ťarchu účtu 346 a v prospech účtu 691 alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, či ide o dotáciu na bežné výdavky alebo kapitálové výdavky,
 • predpisy sankčných pokút voči štátnemu rozpočtu.

348

Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy

 • pohľadávky a záväzky na základe zmlúv s miestnou samosprávou (obec) alebo regionálnou samosprávou (VÚC),
 • prijaté a nezúčtované preddavky (záväzky) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – bankové účty,
 • pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 691 – Dotácie,
 • dotačné zmluvy pre určené právnické osoby, ktoré sú konečným prijímateľom dotácie sa účtujú ako pohľadávka na ťarchu účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy a súvzťažne ako záväzok voči určenému prijímateľovi v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky,
 • konečný prijímateľ dotácie následne účtuje na ťarchu účtu 348 a v prospech účtu 691 alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, či ide o dotáciu na bežné výdavky alebo kapitálové výdavky..

35

Pohľadávky z dôvodu združovania

358

Pohľadávky voči účastníkom združení

 • účtujú sa pohľadávky len voči účastníkom združenia, pri ktorom nevzniká nová právnická osoba.

36

Záväzky voči združeniam a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

367

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

 • účtujú sa záväzky NÚJ, ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti, za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodných spoločností,
 • je to len pre vybrané účtovné jednotky, ktoré sa môžu zúčastňovať na podnikaní tretích osôb.

368

Záväzky voči účastníkom združení

 • účtujú sa záväzky len voči účastníkom združenia, pri ktorom nevzniká nová právnická osoba.

37

Iné pohľadávky a záväzky

378

Iné pohľadávky

 • iné krátkodobé pohľadávky, ktoré sa neúčtujú na vyššie popísaných účtoch, napr. mylné platby, predpis pohľadávky voči poisťovniam a pod.,
 • pohľadávky voči štatutárnym orgánom samosprávy, napr. zálohy na služobné cesty,
 • pohľadávky voči štátnym fondom – Štátny fond rozvoja bývania, Environmentálny fond,
 • pohľadávky voči dobrovoľníkom.

379

Iné záväzky

 • iné krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na vyššie popísaných účtoch, napr. mylné platby,
 • záväzky voči poisťovniam na základe zmlúv a pod.,
 • záväzky voči štatutárnym orgánom samosprávy, napr. vyplácané cestovné,
 • záväzky voči štátnym fondom – Štátny fond rozvoja bývania, Environmentálny fond,
 • záväzky voči dobrovoľníkom.

38

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381

Náklady budúcich období

 • výdavky bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad náklady na vopred platené nájomné, na predplatné.
 • Účtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.

383

Výdavky budúcich období

 • náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil,
 • účtujú sa len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške.

384

Výnosy budúcich období

 • príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, ako napríklad na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie na celý školský rok, vopred prijaté nájomné, vopred prijaté sumy paušálov na zabezpečenie služieb, napr. stravné, nevyčerpané dotácie, ktoré sa môžu použiť v nasledujúcom období a pod.,
 • prijatá dotácia, finančný dar na obstaranie dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého hmotného majetku odpisovaného, alebo bezodplatne prijatý dlhodobý nehmotný alebo hmotný majetok,
 • zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia.
 • Prijaté dotácie na obstaranie DHM odpisovaného sa účtujú na ťarchu účtu 384 a v prospech účtu 691 v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov DHM.
 • Ak sa dotácia čerpá počas viacerých účtovných období, účtuje sa  v prospech účtu 384 a až v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel  sa účtuje v prospech účtu 691 – Dotácie.
 • Dotácie na nákup pozemku, ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.
 • Prijatý finančný dar na obstaranie DHM a DNM odpisovaného sa účtuje na ťarchu účtu 384 a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 66 – Prijaté príspevky v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bol finančný dar poskytnutý, od doby uvedenia tohto majetku do používania.

385

Príjmy budúcich období

 • sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím a doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky, napr. na úhradu nákladov pri implementácii projektov ešte nezúčtovaných na základe žiadosti o platbu.

39

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391

Opravná položka k pohľadávkam

 • so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek,
 • zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam  so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu pohľadávok,
 • zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu  558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.

395

Vnútorné zúčtovanie

 • rozúčtujú sa náklady na jednotlivé strediská činnosti, zdroje financovania a projekty,
 • tu sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácií účtovníctva účtovnej jednotky (medzi organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity),
 • pri uzavieraní účtovných kníh sa nevykazuje na tomto účte zostatok.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Príklad z praxe uvidíte po prihlásení sa na portál.

Poznámky pod čiarou: 

[1]
§ 43 ods. 3 písm. c), d) a h) zákona o dani z príjmov