Príklad: Rozdelenie výsledku hospodárenia v cirkevnej škole

Kategórie

Kto v cirkevnej škole rozhoduje o rozdelení výsledku hospodárenia? Doteraz škola účtuje len na účet 428.

Odpoveď:

Keďže právna subjektivita cirkevnej školy nie je právne ukotvená, zriaďovateľom je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá podľa § 6 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností môže zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia. Podľa zákona školských zákonov (č. 597/2003 Z. z., č. 596/2003 Z. z., č. 245/2008 Z. z.) verejné prostriedky prijíma zriaďovateľ cirkevnej školy a MŠ SR predkladá Správu o hospodárení za ktorú aj zodpovedá. Súčasťou sú aj individuálne účtovné závierky cirkevných škôl a školských zariadení so samostatnou právnou subjektivitou.

Zriaďovateľ cirkevnej školy by vo svojich zásadách o hospodárení mal zabezpečiť kontrolný systém, teda aj schvaľovanie účtovnej závierky organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.