Legislatívny rámec: Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný od 1. 7. 2014 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení...

Prečítajte si viac