DPH – Oslobodené činnosti – Výchovné a vzdelávacie služby

Kategórie

Informácie Finančnej správy 

DPH – Oslobodené činnosti – Výchovné a vzdelávacie služby

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, patria sem: výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu (§ 31 ods. 1 zákona o DPH):

 • na základe osobitných predpisov (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam…),
 • právnickou alebo fyzickou osobou (školy a školské zariadenia), ktorá spĺňa jednu alebo viac nasledujúcich podmienok (podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH):
 • výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
 • je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden prospech,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.
 • ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu (zákon o službách zamestnanosti). Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami podľa ods. 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1 (§ 31 ods. 2 zákona o DPH).

Nepatrí sem:

 • činnosť škôl a zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako nepodnikajúce subjekty bezodplatne, nakoľko v danom prípade ide o činnosť mimo rozsah DPH (štátne základné a stredné školy, prípadne vysoké školy),
 • výchovné a vzdelávacie služby na komerčnej báze (semináre, kurzy).

Príklad č. 1: Stravovanie pre cudzích študentov 

Škola (SOU,VŠ) poskytuje ubytovanie a stravovanie pre študentov iných škôl. Dohoda o zabezpečení uvedených služieb je uzavretá so školou. Je táto služba oslobodená od dane?

Riešenie: 

Dodanie tovarov a služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle ustanovenia § 31 zákona o DPH je oslobodené od dane aj v prípade, ak škola poskytuje tieto služby študentom iných škôl, nakoľko ide o činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s výchovnou a vzdelávacou službou.

Príklad č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy

Ktoré činnosti, resp. príjmy z verejnej vysokej školy, platiteľa dane sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH?

Riešenie:

Zákon o DPH v ustanovení § 31 vymedzuje, že oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

 1. podľa osobitných predpisov, t. j. aj podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách),
 2. právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH,
 3. ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s vyššie uvedenými výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby podľa ods. l cit. ustanovenia.

V zmysle § 18 zákona o vysokých školách môže vykonávať vysoká škola aj podnikateľskú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. Verejná vysoká škola vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte. Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť verejnej vysokej školy je oslobodená od dane podľa § 31 zákona o DPH. Podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy nie je oslobodená od dane podľa cit. ustanovenia. Napríklad:

 • Príjmy v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR ako príspevok štátu na prevádzku a rozvoj pedagogiky a vedy nie sú odplatou (protihodnotou) na účely § 2 ods. 1 zákona o DPH.
 • Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré vysoká škola poskytuje vo svojom učebno-výcvikovom zariadení fakulty pre študentov sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH. Tieto ubytovacie a stravovacie služby v zariadení školy úzko súvisia so vzdelávacími alebo výchovnými službami. Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré poskytuje vlastným zamestnancom a cudzím osobám nie sú oslobodené od dane v zmysle cit. ustanovenia, t. j. tieto služby podliehajú dani.
 • Ak vysoká verejná škola má príjmy od študentov, potom je potrebné posúdiť, či tieto príjmy predstavujú školné alebo poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole, či tieto príjmy úzko súvisia s výchovno-vzdelávacími službami v zmysle zákona o vysokých školách a teda sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH, alebo sú to príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré eviduje samostatne na osobitnom účte, ktoré sú predmetom dane a podliehajú dani.