Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – špecifiká

Kategórie

Účel
 • Poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
 • Všeobecne prospešné služby sú vymenované v § 2 ods. 2:
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
 • Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.
Zákony
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
Registrácia
Okresný úrad príslušného kraja
Účtovníctvo
 • Jednoduché, ak nepodniká, nie je subjektom verejnej správy1) a  ak  jej príjmy  nedosiahli  v  predchádzajúcom účtovnom období  200 000 €, postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74 v znení neskorších predpisov,   
 • Podvojné v opačnom prípade, postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/ 24342/2007-74 v znení neskorších predpisov 
 • Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou a výnosy a náklady spojené so správou neziskovej organizácie

 

Majetok
 • Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi (o majetku obcí).
 • Majetok neziskovej organizácie tvoria :
  • vklady zakladateľov
  • príjmy z vlastnej činnosti,
  • príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení
  • pôžičky, úvery a úroky
  • dary od fyzických osôb a právnických osôb
  • dedičstvo
 • Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 • Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.
 • Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
Prioritný majetok
 • Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie podľa osobitného zákona (transformačný zákon) a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
 • Prioritný majetok nemožno založiť, ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky.
 • Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie.
 • K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
Podnikanie
 • ÁNO, ale za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená,
 • zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb,
 • nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Príjmy z činností n.o. podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.
Výdavky
 • Súvisiace so zabezpečením všeobecne prospešných služieb,
 • na správu neziskovej organizácie.
 • Limit : Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie.
 • Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
 • Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
 • Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.
 • Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
Hospodárenie
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra
 • Identifikácia osôb v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. v § 25 ods. 1 ukladá povinnosť vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky, ak hodnota daru alebo výška poskytnutých prostriedkov dosiahne najmenej 1 000 eur.
Fondy
Len pri organizovaní verejnej zbierky
Zdroje financovania
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
Rozpočet
 • Povinný, nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 • Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 • Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 • Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Audit
 • Účtovná závierka a výročná musí byť overená audítorom, ak:
  • príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur
  • všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky z titulu prijatia podielu zaplatenej dane vyššej ako 35 000 eur.
 • Podľa zákona o účtovníctve § 19, ods. 4,  v prípade ročného podielu prijatej dane vyššia ako 35 000 eur.
Výročná správa
 • Je povinná
 • Výročná správa obsahuje
  • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
  • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
  • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  • prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
  • stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
  • zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  • ďalšie údaje určené správnou radou.
Dohľad
Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená; na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Poznámky pod čiarou:

  1) Zoznam subjektov verejnej správy je možné nájsť na stránke Štatistického úradu – www.statistics.sk.