Kategórie

Z dôvodu ochorenia na Covid-19 je na karanténnej práceneschopnosti naša zamestnankyňa. Ostatné jej kolegyne sú tiež v karanténe – bez príznakov choroby. Lekár na základe hlásenia RÚVZ im tiež vypísal karanténnu PN. Na stránke minedu.sk je uverejnený manuál opatrení pre školy, kde je napísané, že zamestnancom v domácej karanténe má byť vyplatená náhrady mzdy pre prekážku v práci zo strany zamestnávateľa. Ako máme teda postupovať?

Odpoveď:

V porovnaní s bežným nemocenským, vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka), vypláca tzv. pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej/mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu nariadenej karantény a izolácie, zamestnancom od prvého dňa Sociálna poisťovňa.

Ak bola zamestnancovi nariadená karanténa alebo izolácia, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý mu na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle tlačivo do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

Zamestnanec nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemá v týchto prípadoch nárok).

Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj telefónne číslo zamestnanca, na ktorom ho Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov.

Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské z dôvodu karanténnej PN vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi nárok na nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať nemocenskú dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

Pre uznanie nároku na pandemické nemocenské počas PN platia okrem uvedených aj rovnaké podmienky ako pre riadne nemocenské, a to že dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote a že zamestnanec nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu).

Z uvedenej podmienky vyplýva, že počas poberania pandemickej nemocenskej dávky z dôvodu karanténnej PN nemôže mať zamestnanec príjem za prácu (nemôže pracovať z domu) alebo náhradu mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Podľa webového portálu Sociálnej poisťovne môže zamestnanec odmietnuť pandemickú PN-ku, ak sa po návšteve rizikovej, tzv. červenej krajiny alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID-19 cíti dobre a so zamestnávateľom sa dohodol, že budem pracovať z domu. Platí však, že ošetrujúci lekár pandemickú PN vypísať musí, avšak poistenec môže následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské.

Ak sa zamestnanec vrátil z tzv. červenej krajiny a musí ísť do karantény alebo izolácie, je povinný zaregistrovať sa na stránke
https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky, resp. e-mailom skontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý s ním vypíše tzv. pandemickú PN-ku. Lekár potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne aj s uvedením telefonického kontaktu. Sociálna poisťovňa bude zamestnanca následne telefonicky kontaktovať s otázkou, či si chce uplatniť nárok na pandemické nemocenské alebo nie. Ak nie (napr. z dôvodu, že bude počas práceneschopnosti vykonávať prácu z domu a pod.), konanie o nároku na pandemické nemocenské sa vôbec neuskutoční. V tejto fáze môže zamestnanec dávku odmietnuť. Samozrejme, liečebný režim/karanténu napriek tomu musí dodržiavať.

V prípade práce z domu má zamestnanec nárok na mzdu za vykonanú prácu.

https://www.socpoist.sk/najcastejsie-otazky-vtp/68431s

Sociálna poisťovňa na svojom portáli zároveň upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu náhradu mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.

PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí.

Záver

Ak bolo Sociálnou poisťovňou vystavené rozhodnutie o priznaní nemocenskej dávky z dôvodu dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, nemá tento zamestnanec nárok na mzdu alebo náhradu mzdy v čase poberania dávky.

Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodol, že bude počas karanténnej PN pracovať z domu, môže odmietnuť poberanie pandemického nemocenského pred jeho priznaním. V takom prípade mu patrí mzda za vykonanú prácu.

Ak zamestnanec nepracoval z dôvodu uzatvorenia prevádzky zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy.