Príklad: Účtovanie dotácie na prevádzku hlavnej činnosti

Kategórie

Ako je to s finančnou pomocou v plnej miere na energie? Mala by to byť hlavná činnosť, ale zdaňovaná? Program to však takto nevie zaúčtovať. Stačí, keď sa to vo všetkých výkazoch urobí ručne? Kde sa to bude uvádzať v daňovom priznaní?

Odpoveď:

Dotácie na prevádzku hlavnej činnosti sú predmetom dane, ale oslobodené od dane. Vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú v stĺpci hlavnej, nezdaňovanej činnosti.