Kategórie

Sme cirkevná škola, nemáme odbory. Máme mať zamestnaneckého dôverníka? Ak zamestnávateľ zmení dochádzkový systém z papierovej formy na elektronickú – formou čipov, je potrebné prerokovanie so zamestnaneckým dôverníkom alebo stačí direktívne nariadenie zmeny dochádzkového systému vedením?

Odpoveď:

Zákonník práce umožňuje účasť zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich ekonomických a sociálnych záujmov, s cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. Zamestnanci sa rozhodovania môžu zúčastniť priamo, alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov – príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka.

Zamestnanecká rada je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Zamestnanecká rada môže u zamestnávateľa pôsobiť, ak tento zamestnáva najmenej 50 zamestnancov. U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ale najmenej troch, môže pôsobiť zamestnanecký dôverník. Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka, ak o to písomne požiada aspoň 10 % zamestnancov. Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní najmenej 30 % zamestnancov, ktorí majú právo voliť (pracovný pomer trvá viac ako 3 mesiace).

Zákonník práce dáva zamestnancom túto možnosť, neukladá povinnosť pôsobenia zástupcov zamestnancov na pracovisku. Zákonník práce zároveň uvádza, kedy a akým spôsobom sa zástupcovia zamestnancov zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa.

Zástupcovia zamestnancov sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na informácie a kontrolnou činnosťou.

Prehľad kompetencií zástupcov zamestnancov nájdete napr. tu: http://www.ozkovo.sk/poradenstvo/odborarska-cinnost/kompetencie-odborov-v-pracovnopravnej-oblasti

Podľa § 12 Zákonníka práce, ak sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne. Toto neplatí iba v ojedinelých prípadoch, keď Zákonník práce výslovne ustanovuje, že takúto dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa (§ 87a Konto pracovného času, § 142 ods. 4 Prekážka v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy najmenej 60 % priemerného zárobku).

Ak sa podľa Zákonníka práce vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne. Informačnú povinnosť si zamestnávateľ v takomto prípade plní priamo voči zamestnancom v primeranej forme.

Pôsobenie zamestnaneckého dôverníka v škole je právo, nie povinnosť. Ak by v škole zamestnanecký dôverník pôsobil, zamestnávateľ s ním nemusí prerokovať zmenu formy evidencie pracovného času. Právo na spolurozhodovanie a prerokovanie by zamestnanecký dôverník mal iba v oblasti rozvrhnutia pracovného času (napr. začiatok, koniec, určenie prestávky na odpočinok a jedenie, rozdelenie pracovného času tej istej smeny a pod.). Zamestnanecký dôverník by o forme evidencie pracovného času spolurozhodoval iba v prípade, ak by bola zavedená pracovným poriadkom zamestnávateľa, ktorý je v prípade pôsobenia zástupcov zamestnancov platný len s ich predchádzajúcim súhlasom.

Ak u vás nepôsobí odborová organizácia a ani zamestnanecký dôverník, môže zamestnávateľ zaviesť zmenu evidencie pracovného času ako jednostranné rozhodnutie.