Príklad: Zmluva o dielo – dôchodca

Kategórie

Ak by organizácia chcela uzatvoriť zmluvu o dielo s dôchodcom poberajúcim starobný dôchodok, aké z toho vyplývajú povinnosti pre organizáciu a aké prípadne pre dôchodcu? Napr. či je z takéhoto príjmu povinnosť odviesť zdravotné poistenie, daň, atď. Suma, na ktorej sa dohodli je cca. 3 000 €.

Odpoveď:

Najskôr je potrebné pripomenúť, že predmet zmluvy o diele by nemal mať charakter závislej činnosti.

Príprava dokumentácie, ktorá má charakter architektonického diela, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu, môže mať charakter autorského diela.
Ak by išlo o takúto formu spolupráce so starobným dôchodcom, je vhodnejšie uzatvoriť zmluvu podľa autorského zákona č. 165/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmluve by sa starobný dôchodca dohodol na výplate odmeny po zrazení a odvedení dane. V takom prípade by nemusel podávať daňové priznanie, nakoľko daň vykonaná zrážkou z tohto príjmu sa považuje jej zrazením a odvedením za vysporiadanú. Zrážka dane je sa vykoná pri úhrade a sadzba dane je vo výške 19 %, ktorá nepodlieha progresii. Objednávateľ podľa zmluvy o autorskom zákone je povinný oznámiť správcovi dane, že je platiteľom dane vyberanej zrážkou.
Ak by sa autor rozhodol zdaňovať si tento príjem sám, a takto by sa dohodol v Autorskej zmluve, potom by musel tento príjem uviesť do daňového priznania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Autor má v tomto prípade aj povinnosť registrácie k dani z príjmov v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal vykonávať činnosť na základe autorskej zmluvy.

Ak by predmetom zmluvy o diele bola príprava dokumentácie k stavebným prácam v rozsahu skúmania predložených architektonických nákresov, inžinierskych plánov, kontrola projektovej dokumentácie, jej kompletizácia, prípadné zostavovanie cenových kalkulácií zohľadňujúcich všetky vstupy, a pod. podľa príkazov zadávateľa išlo by o závislú činnosť, ktorú by sme odporúčali vykonať na základe niektorej pracovnoprávnej dohody (dohodao vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti).

Ak by predmetom zmluvy o diele bolo zhotovenie a príprava dokumentácie k stavebným prácam, ktorá má charakter inžinierskej činnosti, išlo by o voľnú živnosť pod kódom 7101- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:
• Inžiniersku činnosť – zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
• Prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
• Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
• Stavebné cenárstvo – zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác.
V takomto prípade by sa jednalo o voľnú živnosť a teda bez živnostenského oprávnenia by sme neodporúčali uzatvoriť predmetnú zmluvu o diele.

Ak by bolo predmetom zmluvy o diele zhotovenie a príprava dokumentácie k stavebným prácam, ktorá má charakter samostatného diela a nedá sa zaradiť do vyššie uvedených prípadov, išlo by o uzatvorenie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Dosiahnutý príjem na základe takejto zmluvy by musel starobný dôchodca uviesť v svojom daňovom priznaní v § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nakoľko sa nedá takáto zmluva o dielo zaradiť do príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. a) až r) ZDP, uvedie tieto príjmy v daňovom priznaní, v § 8, ako iné príjmy. K týmto príjmom si môže uplatniť daňovník preukázateľné výdavky.

Základ dane z týchto príjmov je súčasťou vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % resp. 7 % ak poistencom je osoba so zdravotným postihnutím, ktoré vám budú vyrubené zdravotnou poisťovňou na základe podaného daňového priznania v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.