Kategórie

Od 1. 1. 2018 bola do slovenského právneho poriadku zavedená charitatívna reklama zákonom:

  • Zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov – t. j. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy – najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5 (podiel zo zaplatenej dane), a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal.
  • Ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota [§ 13 ods. 1 písm. g)].

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová