Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4 sa riadi § 47 – § 51 Postupov účtovania. Účtuje sa tu o vlastnom imaní a dlhodobých záväzkoch. Charakteristika účtov imania, fondov, výsledku hospodárenia a dlhodobých záväzkov Vlastné imanie...