Kategórie

Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6 sa riadi § 62 – § 69 Postupov účtovania.

Princíp viaczdrojového financovania neziskových účtovných jednotiek je v účtovníctve premietnutý v účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti.

Výnosy neziskových účtovných jednotiek členíme

 1. z činnosti (účtové skupiny 60 – 65) – tržby a výnosy z vlastnej činnosti NÚJ (tržby z činnosti, z predaja majetku a ostatné výnosy (príjmy) z činnosti), ktorá je v súlade s jej účelom,

2. na činnosť (účtová skupina 66 a účet 691) – finančné prostriedky získané na činnosť NÚJ získané od iných subjektov:

2.1 dary právnických a fyzických osôb (účtová skupina 66),

2.2 sponzorstvo (účty 646, 662),

2.3 príspevky, dotácie transfery z verejných zdrojov (účet 691),

2.4 dedičstvo (účtová skupina 66),

2.5 verejné zbierky (účet 667),

2.6 podiely zaplatenej dane od právnických a fyzických osôb (účet 665),

3. na činnosť od členskej základne – u osobitných právnických osôb združujúcich osoby za účelom spoločného záujmu, ako sú občianske združenia, spolky, kluby, odborové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, politické strany a hnutia, profesijné a neprofesijné komory, zväzy, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia a pod.

Zostatky na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti ku dňu účtovnej závierky sú podkladom a zdrojom informácií pre ďalšie povinnosti NÚJ, ako daňovníka, podľa § 2 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov. Podľa tohto zákona je predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12.

Charakteristika účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti

V prospech účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti sa účtujú výnosy získané z činnosti NÚJ, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

Opravy nevýznamných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch výnosov z činnosti účtovnej jednotky.

Na jednotlivé syntetické účty NÚJ 6 sa môžu účtovať ďalšie výnosy viaczdrojového financovania, analyticky členené, ktoré svojou povahou zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov.

Výnos teda predstavuje zvýšenie akéhokoľvek druhu majetku – materiálu, tovaru, pohľadávok, dlhodobého majetku, finančných prostriedkov a pod.

Podľa § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovníkom právnická osoba a predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie
[1] – neziskové účtovné jednotky, sú nepriamo podporované cez tento zákon tak, že príjmy (výnosy) z hlavnej činnosti sú oslobodené od dane z príjmov
[2]. 

 Často používané účty 

Účtová skupina, účet

Názov účtovej skupiny, názov účtu, obsah

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

 

 • V prospech účtov účtovej skupiny sa účtujú tržby za vlastné výkony – predaj služieb, výrobkov alebo tovaru a to
  • z hlavnej činnosti,
  • z ekonomickej činnosti,
  • z podnikateľskej činnosti,
  • sú predmetom dane z príjmov[3],
  •  hlavná činnosť je oslobodená od dane z príjmov[4]. 

601

Tržby za vlastné výrobky

 • účtujú sa tržby z predaja produktov vyrobených vlastnou činnosťou,
 • tržby z produktov výroby, ktorá je hlavnou činnosťou, sú predmetom dane, avšak oslobodené od dane (§ 13 ods. 1a),
 • tržby z produktov výroby, ktorá je podnikaním, sú zdaňované.

602

Tržby z predaja služieb

 • účtujú sa tržby za služby hlavnej činnosti resp. podnikateľskej činnosti, ktoré generujú príjmy (výnosy),
 • služby hlavnej činnosti majú všeobecne prospešný charakter, sú predmetom dane, avšak oslobodené od dane (§ 13 ods. 1a),
 • služby z podnikania sú zdaňované.

604

Tržby za predaný tovar

 • účtuje sa tržba z predaja tovaru, ktorý sa nakupuje a v nezmenenom stave sa predáva za účelom zisku,
 • rozdiel medzi tržbou a nákupnou cenou, ktorá sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar, je zisk,
 • tržba za predaný tovar je zdaňovaná.

61

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

 • v prípade výroby, ktorá je predmetom činnosti NÚJ (hlavnej, podnikateľskej) sa účtuje nedokončená výroba v ocenení vlastných nákladov,
 • tiež sa účtuje nedokončená výroba v prípade aktivácie materiálu na konci účtovného obdobia (napr. nedokončená publikácia).

613

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

 • v prípade výroby, ktorá je predmetom činnosti NÚJ (hlavnej, podnikateľskej) sa účtujú zásoby v ocenení vlastných nákladov,

62

Aktivácia

621

Aktivácia materiálu a tovaru

 • účtuje sa hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, alebo účtu 501 – Spotreba materiálu alebo účtu 504 – Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

 • účtuje sa služba uskutočnená vo vlastnej réžii,
 • aktivácia vlastnej dopravy, ktorá je súčasťou obstarania DHM, zásob sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 111 – Obstaranie materiálu (spôsob A), 501 – Spotreba materiálu (spôsob B),
 • aktivácia služieb stravovacieho zariadenia sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu 518 – Ostatné služby, prípadne 513 – Náklady na reprezentáciu, 547 – Osobitné náklady,
 • aktivácia práce dobrovoľníka[5] sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu 518 – Ostatné služby.

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

 • účtuje sa aktivácia dlhodobého nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

 • účtuje sa aktivácia dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

64

Ostatné výnosy

641

Zmluvné pokuty a penále

 • vyplývajúce z hlavnej, ale aj podnikateľskej činnosti, pričom NÚJ využije svoje právo na uplatnenie sankcií voči iným subjektom, a to na základe uzatvorených zmlúv alebo iných dokladov, bez ohľadu na to, či pokuty, penále a úroky z omeškania boli zaplatené alebo nie,
 • týkajú sa
  • zmluvných pokút a úrokov z omeškania,
  • poplatkov z omeškania,
  • penále alebo iných sankcií zo zmluvných vzťahov,
  • odstupné od zmlúv,
 • slúži na účtovanie pokút, penále a úrokov z omeškania do výnosov v prípade, že podnik využije svoje právo na uplatnenie sankcií voči iným subjektom, a to na základe uzatvorených zmlúv alebo iných dokladov, bez ohľadu na to, či pokuty, penále a úroky z omeškania boli zaplatené alebo nie.

642

Ostatné pokuty a penále

 • ostatné pokuty a penále sankčného charakteru voči inštitúciám verejnej správy.

643

Platby za odpísané pohľadávky

 • úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov,
 • výnosy z postúpených pohľadávok.

644

Úroky

 • prijaté od banky a iných dlžníkov podľa výpisu z banky,
 • úroky od Štátnej pokladnice a podobné plnenia,
 • na ťarchu tohto účtu sa účtuje povinnosť odviesť výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu súvzťažne s účtom 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy.

645

Kurzové zisky

 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia finančného majetku ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka,
 • kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene ku dňu, kedy pohľadávky, resp. záväzok zaniká.

646

Prijaté dary

 • nepeňažné dary prijaté účtovnou jednotkou, napríklad dlhodobý majetok, ak je určený na jeho ďalšie darovanie, zásoby alebo služby so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej triedy 1 alebo 5,
 • prijaté nepeňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe[6],
 • pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne, sa účtuje v prospech účtu 646 – Prijaté dary a na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku.

647

Osobitné výnosy

 • špecifické výnosy vyplývajúce z hlavnej činnosti neziskovej účtovnej jednotky, pre ktoré nie je v účtovej triede 6 určený iný syntetický účet,
 • výnosy športovej organizácie spojené s úhradou výchovného a nákladov, ktoré vynaložila na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu[7] a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného,
 • špecifické výnosy, ktoré vyplývajú z činnosti cirkví a náboženských spoločností.

648

Zákonné poplatky

 • sa účtujú príjmy podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

649

Iné ostatné výnosy

 • sa účtuje nárok na úhradu za manká a škody od fyzických osôb a právnických osôb, prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok,
 • ostatné výnosy nezaúčtované na predchádzajúcich účtoch,
 • v účtovnej jednotke, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, kladný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa pri vložení nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti.

65

Tržby z predaja a prenájmu majetku

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

 • tržby z predaja majetku, ako aj odhad sumy predaja majetku, poplatkov za licencie alebo iné majetkové práva so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky, 311 – Odberatelia,
 • sú predmetom dane (§ 12 ods. 2).

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

 • sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 315 – Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 – Bankové účty.

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

 • sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého i krátkodobého charakteru, účtovaných účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok.

654

Tržby z predaja materiálu

 • účtujú sa čiastky vyúčtované odberateľom za predaný materiál,
 • sú predmetom dane (§ 12 ods. 2).

656

Výnosy z použitia fondu

 • účtuje sa použitie zdrojov fondov, ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne alebo sa hradia prevádzkové výdavky. V prospech tohto účtu sa účtuje aj použitie zdrojov fondu, ak bol zaúčtovaný náklad, ktorý sa hradí z fondu.
 • Náklady verejnej zbierky sa účtujú na ťarchu príslušného analytického účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť podľa druhu a súčasne sa účtuje použitie fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom 656 – Výnosy z použitia fondu.

658

Výnosy z nájmu majetku

 • sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti (ekonomická činnosť NÚJ),
 • sú predmetom dane (§ 12 ods. 2).

66

Prijaté príspevky

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

 • prijaté príspevky alebo nárok na príspevky od org. zložiek, ak sú účtovnými jednotkami, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica alebo na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7).

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

 • prijaté finančné príspevky alebo nárok na finančné príspevky od právnických osôb,
 • prijaté finančné prostriedky ako dar od právnickej osoby, ktorá poukazuje 2 % z podielu zaplatenej dane pri splnení podmienok podľa zákona[8],
 • odpustenie záväzku voči právnickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7), okrem sponzorského daru a daru, ktorý bol poskytnutý poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
 • prijaté peňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“) – je predmetom dane.

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

 • prijaté príspevky alebo nárok na príspevky od fyzických osôb,
 • odpustenie záväzku voči fyzickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7).

664

Prijaté členské príspevky

 • účtujú sa prijaté členské príspevky alebo nárok na príspevky,
 • ak sa na členských príspevkoch podieľa organizačná zložka, účtuje sa jej podiel na ťarchu tohto účtu, alebo sa nárok podielu účtuje v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
 • členské je predmetom dane, avšak oslobodený [§ 13 ods. 2 písm. b)].

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

 • účtuje sa prijatý podiel dane (2 %) podľa osobitného predpisu[9], so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty,
 •  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
 • pri použití prostriedkov podielu zaplatenej dane na obstaranie pozemku, na ktorom sa uskutoční výstavba, pozemku, na ktorom je vybudovaná nehnuteľnosť alebo na obstaranie dlhodobého majetku odpisovaného, ktorý bude využívať prijímateľ podielu zaplatenej dane, sa účtuje na ťarchu účtu 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
 •  v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku obstaraného z príspevku podielu zaplatenej dane sa účtuje vo výške odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane,
 • nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7).

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

 • účtuje sa príspevok v rámci verejnej zbierky od právnických osôb alebo fyzických osôb podľa zákona o verejnej zbierke so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica,
 • príspevky získané zbierkou sa zhromažďujú na osobitnom účte v banke a vytvárajú peňažný fond účtovnej jednotky,
 • súčasne sa účtuje tvorba fondu na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov,
 • je predmetom dane, avšak oslobodený [§ 13 ods. 1 písm. a)].

69

Dotácie

691

Dotácie

 • účtuje sa priznanie dotácie účtovnej jednotke a na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo na ťarchu účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy,
 • sú predmetom dane, avšak oslobodené (§ 13 ods.   1a).

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Príklad z praxe uvidíte po prihlásení sa na portál.

Poznámky pod čiarou: 

[1]
§ 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[2]
§ 13 zákona č. 595/2003 Z. z.

[3]
§ 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

[4]
§ 13 ods. 1a zákona č. 595/2003 Z. z.

[5]
§ 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov.

§ 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

[6]
§ 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[7]
§ 48 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z.

[8]
§ 50 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[9]
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.